แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จ.นครปฐม เน้นคุณภาพมาตรฐาน GAP สร้างมูลค่ารวมกว่าปีละ 32 ล้านบาท
แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จ.นครปฐม เน้นคุณภาพมาตรฐาน GAP สร้างมูลค่ารวมกว่าปีละ 32 ล้านบาท

นางสาวศิริพร จูประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม “กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลบางช้าง” ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นับเป็นตัวอย่างของการรวมกลุ่มที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ยกระดับคุณภาพผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม โดยเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต พัฒนาเป็น Smart farmer และการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ จึงสร้างความมั่นใจกับผู้ค้าและผู้บริโภคได้ว่าผลผลิตได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จ.นครปฐม เน้นคุณภาพมาตรฐาน GAP สร้างมูลค่ารวมกว่าปีละ 32 ล้านบาท
นางสาวศิริพร จูประจักษ์

จากการติดตามของ สศท.10 พบว่า กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลบางช้าง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 มีพื้นที่ปลูก 375 ไร่ มีสมาชิกเกษตรกร 37 ราย โดยมีนายวชิรวิชย์ มีดี เป็นประธานกลุ่ม เกษตรกรนิยมปลูกมะพร้าวพันธุ์ก้นจีบ (มะพร้าวน้ำหอมสามพราน) มีลักษณะเด่นคือ เป็นพันธุ์ที่มีผลใหญ่ ให้ผลผลิตสม่ำเสมอ น้ำของผลมีความหวาน ให้ผลผลิต หลังปลูกเพียง 3 ปี และเป็นที่ต้องการของตลาดประเทศจีน ในส่วนของต้นพันธุ์เกษตรกรส่วนใหญ่จะเพาะพันธุ์มะพร้าวเอง โดยการคัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพให้ผลผลิตสูงและยังนำลูกไปเพาะพันธุ์เป็นต้นกล้าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสูงมากเช่นเดียวกัน เพราะมียอดการสั่งจองล่วงหน้า 5 – 6 เดือน ราคาต้นละ 80 – 150 บาท

แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จ.นครปฐม เน้นคุณภาพมาตรฐาน GAP สร้างมูลค่ารวมกว่าปีละ 32 ล้านบาท
สถานการณ์การผลิต
มะพร้าวน้ำหอมของกลุ่มฯ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 42,626 บาท/ไร่/ปี (เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 และเก็บเกี่ยวได้ถึง 15 – 17 ปี) นิยมปลูกช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ในรอบ 1 ปี สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 18 ครั้ง(เฉลี่ยเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุก 20 วัน) ผลผลิตจะออกตลาดชุกช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ผลผลิตรวมประมาณ 3,331 ตัน/ปี ผลผลิตเฉลี่ย 8,883 กิโลกรัม/ไร่/ปี (น้ำหนักประมาณ 700 – 1,400 กรัม/ผล) ผลตอบแทนเฉลี่ย 128,797บาท/ไร่/ปี ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 86,171 บาท/ไร่/ปี ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ 24 พฤษภาคม 2564 เฉลี่ย 23 บาท/ผล ทั้งนี้ หากคิดเป็นผลตอบแทนของทั้งกลุ่มฯ จะได้กำไร 32 ล้านบาท/ปี ด้านสถานการณ์ตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ส่งจำหน่ายพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะมารับซื้อผลผลิตถึงสวน รองลงมาร้อยละ 20 ส่งจำหน่าย บริษัท โรงงานมาลี สามพราน จำกัด เพื่อนำไปแปรรูปเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอม 100% ส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนที่เหลือ อีกร้อยละ 10 จำหน่ายให้กับพ่อค้าในท้องถิ่น ซึ่งผู้รับซื้อจะมาตัดมะพร้าวเองที่สวน

แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จ.นครปฐม เน้นคุณภาพมาตรฐาน GAP สร้างมูลค่ารวมกว่าปีละ 32 ล้านบาทผลสำเร็จของกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลบางช้างเกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มผลิตมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพตามมาตรฐาน GAP และอินทรีย์ โดยการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด เน้นตลาดนำการผลิต มีการเชื่อมโยงตลาดหรือมีข้อตกลงซื้อขายผลผลิตล่วงหน้า มีตลาดกลางสินค้าเกษตร ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างรายได้ให้เกษตกรอย่างมั่นคง นอกจากนี้ ทางกลุ่มฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม โครงการชลประทานนครปฐม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้องค์ความรู้ด้านการผลิต การบริหารจัดการกลุ่มฯ ตลอดจนการจัดการด้านตลาด โดยในส่วนของ สศก. ได้มีการติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 – 2561 พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมสนับสนุนตามโครงการฯ เนื่องจากได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 รองลงมาร้อยละ 72 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP ตรงกับความต้องการของตลาด รองลงมาร้อยละ 68 การเพิ่มผลผลิต และร้อยละ 66 สามารถลดต้นทุนการผลิตได้

แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จ.นครปฐม เน้นคุณภาพมาตรฐาน GAP สร้างมูลค่ารวมกว่าปีละ 32 ล้านบาทผู้อำนวยการ สศท.10 กล่าวทิ้งท้ายว่า การผลิตมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพ GAP สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งถ้าเกษตรกรได้จัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการทั้งระบบร่วมกันตั้งแต่การผลิต การจำหน่าย จนถึงผู้บริโภค แล้วมีตลาดรองรับแน่นอน หากเกษตรกรหรือท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตมะพร้าวน้ำหอม สามารถขอคำปรึกษา นายวชิรวิชย์ มีดี ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลบางช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หรือโทร 09 6096 6522 และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.10 ราชบุรี โทร. 0 3233 7951 หรืออีเมล์ zone10@oae.go.th

แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จ.นครปฐม เน้นคุณภาพมาตรฐาน GAP สร้างมูลค่ารวมกว่าปีละ 32 ล้านบาท

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated