เกษตรจังหวัดกระบี่ เร่งขับเคลื่อนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เพื่อเชื่อมโยงตลาด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
เกษตรจังหวัดกระบี่ เร่งขับเคลื่อนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เพื่อเชื่อมโยงตลาด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการภายใต้กรอบนโยบายแผนงาน เกษตรอัจฉริยะ (เกษตรแม่นยำ เกษตรแปลงใหญ่ การเกษตรที่มีมูลค่าสูง) เพื่อพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งร่วมกันบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านอาหารและพลังงาน ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน (2564) มีแปลงใหญ่ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด และจากข้อมูลแปลงใหญ่ในระบบ co-farm.doae.go.th มีข้อมูลแปลงใหญ่ จำนวน 93 แปลง โดยจำแนกได้ ดังนี้

1. ด้านพืช มีหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ มีทั้งหมด 86 แปลง แยกเป็น ปาล์มน้ำมัน จำนวน 42 แปลง ยางพารา จำนวน 21 แปลง ผึ้งโพรง จำนวน 11 แปลง ทุเรียน จำนวน 7 แปลง ข้าว จำนวน 2 แปลง ผัก จำนวน 2 แปลง และกาแฟ จำนวน 1 แปลง

2. ด้านปศุสัตว์ มีหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ มีทั้งหมด 7 แปลง ประกอบด้วย แพะ จำนวน 5 แปลง โคเนื้อ จำนวน 2 แปลง

เกษตรจังหวัดกระบี่ เร่งขับเคลื่อนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เพื่อเชื่อมโยงตลาด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โดยแปลงใหญ่ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และดำเนินงานตามคู่มือโครงการ เสนอให้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับฯ ระดับอำเภอ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับฯ ระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติ ภายใต้เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการต่อไป

เกษตรจังหวัดกระบี่ เร่งขับเคลื่อนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เพื่อเชื่อมโยงตลาด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แปลงใหญ่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 แปลง ประกอบด้วย แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน 12 แปลง แปลงใหญ่ยางพารา 2 แปลง แปลงใหญ่ทุเรียน 1 แปลง แปลงใหญ่ผึ้งโพรง 1 แปลง และแปลงใหญ่แพะ 4 แปลง รวมสมาชิก 1,647 ราย พื้นที่ 25,959.25 ไร่ งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 53,016,686 บาท โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้ง 20 แปลง วงเงินงบประมาณ 53,016,686 บาท และหลังจากนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ จะได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ ให้คำแนะนำ และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดและระดับกระทรวงทราบต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated