รมว.อว.เยี่ยมชม “คูโบต้าฟาร์ม”
รมว.อว.เยี่ยมชม “คูโบต้าฟาร์ม”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชม คูโบต้าฟาร์ม ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเสนอแนะข้อคิดเห็นการขับเคลื่อน BCG Model ด้านเกษตร ด้วยนวัตกรรม Smart Farming เพื่อศึกษาการนำนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร KUBOTA Agri Solutions (KAS) ของคูโบต้าฟาร์ม มาร่วมวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี ทาคาโนบุ อะซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ อารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทย โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ คูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันก่อน

คูโบต้าฟาร์ม มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ เพื่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในทุกตารางเมตร ภายในพื้นที่ 220 ไร่ ของคูโบต้าฟาร์ม แบ่งออกเป็น 9 โซน ประกอบด้วย โซนให้คำปรึกษาแบบครบวงจร โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ โซนวิจัยเกษตรโซนปาล์มน้ำมัน ยางพาราและผลไม้ โซนวิจัยเกษตรครบวงจร โซนระบบโครงสร้างพื้นฐาน โซนอบรมเกษตรครบวงจร และโซนพื้นที่สร้างประสบการณ์และนวัตกรรมการเกษตร โดยเป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานของคูโบต้าฟาร์ม คือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แบบครบวงจร

จากซ้ายไปขวา

  1. นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

  1. ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
  2. รศ.ดร.ทนพ.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  3. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  4. นายทาคาโนบุ อะซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  5. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทย โฮลดิ้ง จำกัด
  6. นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated