ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือเทคฟันด์ (TED Fund) เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( อว.) ได้จัดตั้ง TED Fund  ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันกองทุนเทคฟันด์ ได้ดำเนินการโครงการมาเป็นระยะเวลาเกือบ 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2564 โดยคำนึงถึงนโยบายหลักของรัฐบาลในการนำประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการ และการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในการพัฒนาธุรกิจ โดยได้ให้การสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการแล้ว จำนวนถึง 284 โครงการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น วงเงินงบประมาณรวมกว่า 370 ล้านบาทง สามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่กำหนดนโยบายสำคัญ คือ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้พัฒนาประเทศ

101672

“เทคฟันด์ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมาย ใน 2 กลุ่มหลัก โดย กลุ่มแรก ได้แก่ นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาไม่เกิน 7 ปี หรือบุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย หรือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหรือสตาร์ทอัพ ทุนมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท และ กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี และหรือวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ที่มีนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตบจบใหม่ ถือหุ้นในบริษัทมากกว่า 31% ขึ้นไป โดยกลุ่มนี้จะได้รับการสนับสนุนทุนตั้งแต่มูลค่า 100,000-1,500,000  บาท

ประธานเทคฟันด์ กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เกิดการกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน จึงมีการจัดตั้งเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ หรือ TED Fellow ภายใต้การดูแลโดยเทคฟันด์ ขึ้นมา มีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 32 หน่วยงาน ขึ้นเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ซึ่งคลอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค โดยภาคกลาง มีจำนวน 15 หน่วยงาน, ภาคเหนือ มี 7 หน่วยงาน, ภาคอีสาน มี 5 หน่วยงาน และภาคใต้ มี 5หน่วยงาน โดยผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครทุนได้ที่ www.tedfund.mhesi.go.th หรือเพจ Facebook : TED Fund หรือโทร 02 – 333 -3700  ต่อ 4072 – 4074

101456

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated