เกษตรเบตง ติดตามไม้ผลเศรษฐกิจ 4 ชนิด ที่ตำบลอัยเยอร์เวง(ทะเลหมอก) คาดเดือนสิงหาคมได้ชิมแน่ๆ
สวนมังคุดที่ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง อยู่ในระยะดอกกลม ดอกบาน และติดผลอ่อน

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ติดตามสถานการณ์การออกดอกติดผลของไม้ผลเศรษฐกิจ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง เพื่อใช้เป็นแปลงตัวแทนในการสำรวจติดตามสถานการณ์การผลิตไม้ผล และนำข้อมูลมาใช้ประเมินสถานการณ์การผลิตตลอดฤดูกาล ณ หมู่ที่ 10 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง โดยพบว่าสถานการณ์การออกดอกของทุเรียน ในระยะมะเขือพวง ดอกขาว ดอกบาน และหางแย้ ช่วงเวลาที่ให้ผลผลิตสูงสุดคาดว่าอยู่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม มังคุด ส่วนใหญ่อยู่ในระยะดอกกลม ดอกบาน และติดผลอ่อน ช่วงเวลาที่ให้ผลผลิตสูงสุดคาดว่าอยู่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม เงาะอยู่ในระยะดอกบาน และติดผลอ่อน ช่วงเวลาที่ให้ผลผลิตสูงสุดคาดว่าอยู่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ลองกองพบระยะดอกเขียว และระยะช่อดอก ช่วงเวลาที่ให้ผลผลิตสูงสุดคาดว่าอยู่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม

นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง
นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง

การสำรวจติดตามสถานการณ์การผลิตไม้ผลของแปลงพยากรณ์ เพื่อเป็นการพยากรณ์หรือคาดการประมาณผลผลิตไม้ผลล่วงหน้า นำไปใช้ในการพิจารณาข้อมูลการประมาณการผลผลิตไม้ผลระดับภาค ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ ใกล้เคียงความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาผลผลิตและการตลาดในแต่ละปีได้เกษตรเบตง ติดตามไม้ผลเศรษฐกิจ 4 ชนิด ที่ตำบลอัยเยอร์เวง(ทะเลหมอก) เกษตรเบตง ติดตามไม้ผลเศรษฐกิจ 4 ชนิด ที่ตำบลอัยเยอร์เวง(ทะเลหมอก) เกษตรเบตง ติดตามไม้ผลเศรษฐกิจ 4 ชนิด ที่ตำบลอัยเยอร์เวง(ทะเลหมอก)

ข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์การผลิตของผลไม้เศรษฐกิจหลัก 4 ชนิด ของอำเภอเบตง พบว่าทุเรียนในปี 2563 มีพื้นที่ปลูก 21,846 ไร่ ปี 2564 ปลูกเพิ่ม 4,764 ไร่ รวมเป็น 26,610 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 12,317 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,575 กก./ไร่ ช่วงเวลาที่ให้ผลผลิตสูงสุดคาดว่าอยู่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม มังคุดในปี 2563 มีพื้นที่ปลูก 2,983 ไร่ ปี 2564 ปลูกเพิ่ม 124 ไร่ รวมเป็น 3,107 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 2,983 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 860 กก./ไร่ ช่วงเวลาที่ให้ผลผลิตสูงสุดคาดว่าอยู่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ลองกองปี 2563 พื้นที่ปลูก 1,284 ไร่ ปี 2564 โค่นทิ้ง 235 ไร่ คงเหลือ 1,049 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 1,049 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 230 กก./ไร่ ช่วงเวลาที่ให้ผลผลิตสูงสุดคาดว่าอยู่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม และเงาะปี 2563 มีพื้นที่ปลูก 377 ไร่ ในปี 2564 ปลูกเพิ่ม 6 ไร่ คงเหลือ 383 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 377 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 800 กก./ไร่ ช่วงเวลาที่ให้ผลผลิตสูงสุดคาดว่าอยู่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเกษตรเบตง ติดตามไม้ผลเศรษฐกิจ 4 ชนิด ที่ตำบลอัยเยอร์เวง(ทะเลหมอก)

อนึ่ง ที่ตำบลอัยเยอร์เวงกำลังเป็นที่หมายปองของนักท่องเที่ยวเพื่อไปชมทะเลหมอกที่เวลานี้มีสกายวอล์ค ให้เดินออกไปสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด และระหว่างทางที่จะไปถึงจุดชมทะเลหมอกจะผ่านสวนผลไม้ โดยเฉพาะสวนทุเรียนที่กำลังโยงลูก(โยงกิ่ง)ด้วยเชือกสีสันสวยงามแปลกตาไม่เหมือนสวนในพื้นที่ภาคตะวันออกหรือพื้นที่อื่นๆ และแน่นอนว่าใครที่มาชมทะเลหมอกในช่วงเดือนสิงหาคมก็จะได้ชิมผลไม้ทั้ง 4 ชนิด ที่ให้ผลผลิตพร้อมๆกันด้วยเกษตรเบตง ติดตามไม้ผลเศรษฐกิจ 4 ชนิด ที่ตำบลอัยเยอร์เวง(ทะเลหมอก)

Skywalk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (ภาพจากเฟสบุ๊คเฉลียว คงตุก)
Skywalk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (ภาพจากเฟสบุ๊คเฉลียว คงตุก)
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated