มก.เปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหาร เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการแข่งขันตลาดโลก
มก. เปิดตัว FoodInnopolis @ Kasetsart เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย พร้อมให้บริการ One Stop Service เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

มก. เปิดตัว FoodInnopolis @ Kasetsart เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย พร้อมให้บริการ One Stop Service เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

มก. เปิดตัว FoodInnopolis @ Kasetsart เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย
มก. เปิดตัว FoodInnopolis @ Kasetsart เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย

วันนี้ (8 เมษายน 2564) ที่อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานเปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ FoodInnopolis @ Kasetsart เป็นปฐมฤกษ์ โดยมีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะกรรมการบริหารโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมงาน

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ FoodInnopolis @ Kasetsart เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขยายพื้นที่ดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหารไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยเป็นโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักในด้านอาหาร 5 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ในรูปแบบศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop service) เชื่อมโยงความเชี่ยวชาญของนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์
รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์

รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ประธานในพิธีเปิดเมืองนวัตกรรมอาหารอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมภาคเกษตรและอาหารช่วยหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของประเทศมายาวนาน จากสภาวการณ์แข่งขันของตลาดโลกในปัจจุบัน แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคจะตอบรับสินค้านวัตกรรมมากกว่าสินค้าในรูปแบบเดิม ไม่เว้นแม้แต่สินค้าและผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรและอาหาร ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวและพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การเปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้ จึงเป็นก้าวที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานพันธมิตร จะให้บริการช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในด้านการให้บริการเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พื้นที่ทดลองการผลิต โรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารกึ่งอุตสาหกรรม พื้นที่สำหรับภาคเอกชนเพื่อการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอาหารของคณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักร จะถูกถ่ายทอดและต่อยอดให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในรูปแบบของศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop service) ซึ่งนับว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมก.เปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหาร

รศ. ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ FoodInnopolis @ Kasetsart กล่าวว่า ที่ผ่านได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และเทคนิคเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยพันธกิจหลักคือการให้บริการอย่างครบวงจร One-stop service และสร้างระบบนิเวศวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารที่มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งพัฒนากำลังคนและการให้บริการภาคเอกชนที่มีศักยภาพ โดยการให้บริการของเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเน้นในด้านเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปอาหารแบบใหม่ ส่วนผสมอาหารเชิงฟังก์ชั่นและอาหารฟังก์ชั่น และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการบูรณาการความร่วมมือจากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารในประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบอาหารและความปลอดภัยอาหารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมกับส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การวิเคราะห์ตลาด การเชื่อมโยงกับแหล่งทุน การให้คำปรึกษาด้านสิทธิบัตรและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร เป็นต้นมก.เปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหาร มก.เปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหาร

(ข่าวโดย ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ / นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / 8 เมษายน 2564)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated