สยามคูโบต้า เปิดโครงการ “คูโบต้า...ฟาร์มส่งสุข” จับมือ 5 กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ส่งมอบผลผลิตการเกษตร ให้แก่โรงพยาบาลรัฐ ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สยามคูโบต้า เปิดโครงการ “คูโบต้า...ฟาร์มส่งสุข” จับมือ 5 กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ส่งมอบผลผลิตการเกษตร ให้แก่โรงพยาบาลรัฐ ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จับมือ 5 กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนภายใต้ “โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า”เปิดโครงการ “คูโบต้า…ฟาร์มส่งสุข” ปล่อยคาราวานรถบรรทุกเพื่อส่งมอบผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากชุมชน และจากคูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี ให้แก่โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลสนาม ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าหมายส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยให้แก่ทุกภาคส่วน สานต่อโครงการ KUBOTA On Your Side เป็นปีที่ 2 ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชน ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ COVID-19

สยามคูโบต้า เปิดโครงการ “คูโบต้า...ฟาร์มส่งสุข” จับมือ 5 กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ส่งมอบผลผลิตการเกษตร ให้แก่โรงพยาบาลรัฐ ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ในปีพ.ศ.2563 สยามคูโบต้าได้ริเริ่มแผนช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการ KUBOTA On Your Side ผ่านมาตรการช่วยเหลือ ใน 3  แนวทาง คือ การสนับสนุนรัฐในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ การช่วยเหลือในภาคประชาชน และการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าของสยามคูโบต้า

บรรยากาศการบรรจุผลผลิตการเกษตร (2)+
โรงพยาบาลสมุทรสาคร

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สยามคูโบต้าตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้สานต่อโครงการ KUBOTA On Your Side ในปีที่ 2 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชน โดยได้ดำเนินโครงการ “คูโบต้า…ฟาร์มส่งสุข” จัดคาราวานส่งมอบผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มเกษตรกร 5 วิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรจากคูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี พร้อมสิ่งของบริโภคที่จำเป็น มูลค่ารวม 540,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลสนาม ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลปทุมธานี และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน รวมทั้งจัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Gift for Hero) เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย

บรรยากาศการบรรจุผลผลิตการเกษตร (2)+
โรงพยาบาลปทุมธานี

นายทาคาโนบุ อะซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงการริเริ่มโครงการนี้ว่า “คูโบต้า…ฟาร์มส่งสุข” เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ พร้อมด้วย 5 กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนภายใต้ “โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า” ที่ตั้งเป้าส่งมอบความสุขให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันบรรจุผลผลิตทางการเกษตรที่สดและสะอาดด้วยกรรมวิธีที่ปลอดภัย พร้อมกำหนดมาตรการในการรักษาความสะอาดขณะจัดสรรผลผลิตในพื้นที่ควบคุมด้วยการแต่งกายอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อน ตลอดจนดูแลกระบวนการจัดส่งผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ก่อนนำส่งถึงมือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ถือเป็นการส่งกำลังใจให้แก่ทุกท่าน ที่ช่วยเหลือและป้องกันการเเพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19”

บรรยากาศการบรรจุผลผลิตการเกษตร (2)+
ฟาร์ม…ส่งสุข

สยามคูโบต้าได้คัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปชุมชนที่มีคุณภาพจากกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ “โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า” ทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผักไหม และกลุ่มเกษตรทิพย์ จ.ศรีสะเกษ กลุ่มห้วยตาดข่า จ.อุดรธานี กลุ่มตอนิมิตร จ.แพร่ และกลุ่มหนองผักบุ้ง จ.เพชรบูรณ์ โดยสยามคูโบต้าสนับสนุนและมุ่งพัฒนาชุมชนเกษตรให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่การช่วยเกษตรกรลดต้นทุน  เพิ่มผลผลิตในการทำการเกษตร  ส่งเสริมให้ชุมชนมีความอยู่ดีกินดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ด้านนายแพทย์ สินชัย ตันติรัตนานนท์ ผู้อำนวยการ กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า “ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยในบุคลากรทางการแพทย์ที่ถือเป็นด่านหน้าในการรับมือกับการแพร่ระบาดเช่นเดียวกันกับทุกท่าน โดยระบบสาธารณสุขที่มีผลกระทบสูงในการระบาดครั้งนี้ ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคสูง แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐและบุคลากรสาธารณสุขสามารถควบคุมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ทุกอุตสาหกรรมจึงสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาเช่นนี้ ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่ร่วมใจกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณสยามคูโบต้าที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความห่วงใย ให้แก่ชาวสาธารณสุข รวมทั้งประชาชนชาวไทย สมกับที่สยามคูโบต้าได้อยู่เคียงข้างชาวไทยและเกษตรกรไทยมาโดยตลอด”สยามคูโบต้า เปิดโครงการ “คูโบต้า...ฟาร์มส่งสุข” จับมือ 5 กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ส่งมอบผลผลิตการเกษตร ให้แก่โรงพยาบาลรัฐ ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สยามคูโบต้ายังคงมุ่งมั่นและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและแบ่งปันความห่วงใยสู่สังคม เหนือสิ่งอื่นใดคือกำลังใจที่ส่งต่อไปยังพี่น้องเกษตรกร ประชาชนชาวไทย ตลอดจนขอชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่เสียสละทำงานหนักเพื่อรักษาผู้ป่วย รวมไปถึงร่วมกันหยุดการระบาดของไวรัส ให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ COVID -19 ได้โดยเร็วที่สุด

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated