การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรของประเทศ เพราะรัฐบาลใช้ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการกำหนดโครงการหรือมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกพืช ทำไร่นาสวนผสม ทำนาเกลือและเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ให้กับเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิ เพื่อต้องการทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกร ประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้มาแจ้งขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลงปลูก เมื่อได้เริ่มทำการเกษตรใหม่ต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งที่ทำการเพาะปลูกใหม่ไปแล้ว 15 วัน

FARMBOOK ขึ้นทะเบียนเกษตรกรยุค New Normal ลดเสี่ยง เลี่ยงเดินทาง ห่างไกลโควิด-19

ในสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหลักด้านการดูแลและพัฒนาเกษตรกร ได้ปรับกระบวนทัศน์การทำงานให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานสู่ความปกติใหม่ (New Normal) โดยสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ แอปพลิเคชัน Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแทนระบบเดิม

สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ ใช้ Farmbook ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ 

สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี มุ่งมั่นขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในการทำงานดูแลและพัฒนาเกษตรกรอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และทันสมัย เช่น แอปพลิเคชัน Farmbook มาใช้ดูแลและให้บริการแก่เกษตรกร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

FARMBOOK ขึ้นทะเบียนเกษตรกรยุค New Normal ลดเสี่ยง เลี่ยงเดินทาง ห่างไกลโควิด-19
นางราตรี ใจสะอาด

นางราตรี ใจสะอาด เกษตรอำเภอบางใหญ่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใย และให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของประชาชนที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้นำ แอปพลิเคชัน Farmbook ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสำหรับเกษตรกร ยุค 4.0 นำมาใช้อำนวยความสะดวกในการทำงานของนักส่งเสริมการเกษตร ในการให้บริการแก่เกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farmbook ไปใช้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา ลดการเดินทางในการติดต่อกับสำนักงานเกษตรอำเภอเหมือนในอดีต

สำหรับเกษตรกรสูงวัย ที่ไม่สะดวกในเรื่องเทคโนโลยี รวมทั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ ทางสำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ได้จัดส่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่บริการไปให้คำแนะนำเรื่องการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรแก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสรับบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮออล์ สวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ในเรื่องความปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

FARMBOOK ขึ้นทะเบียนเกษตรกรยุค New Normal ลดเสี่ยง เลี่ยงเดินทาง ห่างไกลโควิด-19

ขึ้นทะเบียน FARMBOOK เรื่องง่าย ใครๆ ก็ทำได้    

กรณีเกษตรกรรายใหม่ไม่เคยขึ้นทะเบียน หากต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นครั้งแรก นางราตรี  แนะนำว่า จะต้องมาติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งแปลงที่ดินที่ทำกิจกรรมด้านเกษตรอยู่ด้วยตนเองเท่านั้น โดยยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นรายครัวเรือน แนบเอกสารแบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แบบ ทบก.01) บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน รูปถ่ายเกษตรกร ขนาด 1 นิ้ว และภาพแปลงเพาะปลูก เกษตรกรต้องแจ้งข้อมูลและกรอกข้อมูลในแบบคําร้องให้สมบูรณ์ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และมีผู้นําชุมชน ลงลายมือชื่อ พร้อมระบุตําแหน่งเป็นพยานการให้ข้อมูล

FARMBOOK ขึ้นทะเบียนเกษตรกรยุค New Normal ลดเสี่ยง เลี่ยงเดินทาง ห่างไกลโควิด-19

สมุดทะเบียนเกษตรกร คือ เอกสารที่ใช้แสดงสถานภาพการเป็นเกษตรกร ออกให้ภายหลังจากที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ใช้ในการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลกิจกรรมการเกษตรของครัวเรือน และใช้หลักฐานยืนยันความเป็นเกษตรกร และใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอหรือใช้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของภาครัฐ โดยปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกปีละครั้งหรือทุกครั้งที่มีการปลูกพืชรอบใหม่

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farmbook ซึ่งเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลที่ใช้แทนสมุดทะเบียนเกษตรกร ผ่านสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส (iOS) ช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผ่านสมาร์ทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

FARMBOOK ขึ้นทะเบียนเกษตรกรยุค New Normal ลดเสี่ยง เลี่ยงเดินทาง ห่างไกลโควิด-19

หลังดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farmbook เสร็จ เกษตรกรต้องใส่เลขรหัสทะเบียนเกษตรกรเป็นทั้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เมื่อต้องการปรับปรุง หรือแจ้งปลูกในรอบการเพาะปลูกปัจจุบัน ให้ไปที่เมนูแจ้งปลูก ปรับปรุง เมื่อแจ้งปรับปรุงและถ่ายภาพแปลง ข้อมูลที่แจ้งจะถูกบันทึกเข้าไปในระบบทะเบียนเกษตรกร รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยืนยัน โดยระบบจะแสดงผลหน้าจอสมาร์ทโฟนของเกษตรกรว่า มีสถานะขึ้นทะเบียน รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ทั้งนี้ ระหว่างการตรวจสอบ เกษตรกรยังสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเกษตรกร

เกษตรกรถูกใจแอปพลิเคชัน Farmbook เข้าใจง่าย ใช้ดี มีประโยชน์

FARMBOOK ขึ้นทะเบียนเกษตรกรยุค New Normal ลดเสี่ยง เลี่ยงเดินทาง ห่างไกลโควิด-19
นางเรียม ดีสวัสดิ์

นางเรียม ดีสวัสดิ์ เกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้ ในพื้นที่ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หนึ่งในเกษตรกรผู้ใช้บริการ แอปพลิเคชัน Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล ผ่านระบบสมาร์ทโฟนในยุค New Normal กล่าวด้วยความพึงพอใจหลังใช้แอปพลิเคชัน Farmbook ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอบางใหญ่ เนื่องจาก Farmbook เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สามารถใช้สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล เป็นหลักฐานยืนยันตัวตน ในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของภาครัฐแล้ว Farmbook ยังเป็นช่องทางการเปิดรับข่าวสารทางการเกษตรที่มีประโยชน์จากกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรงอีกด้วย

ยกตัวอย่าง เช่น ข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคและแมลง ช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนรับมือปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตร เนื่องจากช่วงนี้ เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้ค่าความเค็มขึ้นสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้อย่างมาก หากเผลอนำน้ำที่มีค่าความเค็มสูงมารดกล้วยไม้ จะทำให้ต้นกล้วยไม้ไม่ออกดอกและตายในที่สุด ดังนั้นข่าวสารการแจ้งเตือนค่าความเค็มของน้ำผ่าน แอปพลิเคชัน Farmbook จึงช่วยให้เกษตรกรรับมือกับปัญหาน้ำเค็ม และวางแผนดูแลจัดการฟาร์มกล้วยไม้ได้ง่ายขึ้น สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำเค็มได้ดีกว่าในอดีต

FARMBOOK ขึ้นทะเบียนเกษตรกรยุค New Normal ลดเสี่ยง เลี่ยงเดินทาง ห่างไกลโควิด-19

นางเรียม กล่าวเชิญชวนเพื่อนพี่น้องเกษตรกร มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดความเสี่ยง เลี่ยงเดินทาง ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำแล้ว ยังสะดวกต่อการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรได้ทุกที่ทุกเวลา ที่สำคัญช่วยรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรทุกคนด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated