นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานสัมมนามอบแนวทางการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมการข้าว โดยมี รองอธิบดีกรมการข้าว ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าวจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานครอธิบดีกรมการข้าว มอบแนวทางปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ปี 2564

นายอาชว์ชัยชาญ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2564 กรมการข้าวได้รับมอบหมายภารกิจซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในหลายส่วน กรมการข้าวจึงเร่งดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจและโครงการสำคัญอย่างเร่งด่วน ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้เกษตรกรไทยมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย และนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาด ทำให้มีรายได้ในการดำรงชีพเลี้ยงครอบครัว และเมื่อเกษตรกรมีความเข้มแข็ง เศรษฐกิจของประเทศก็จะดีขึ้นได้ตามลำดับ ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติสามารถดำเนินไปสู่เป้าหมายอย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการร่วมกันด้านการผลิตและการตลาด ดังนั้นการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อให้เกิดการบูรณาการความคิดร่วมกัน และนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ตลอดจนสร้างความร่วมมือร่วมใจให้แก่บุคลากรสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และสามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมอธิบดีกรมการข้าว มอบแนวทางปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ปี 2564

สำหรับงานสัมมนาในครั้งนี้ยังมีประเด็นสำคัญและน่าสนใจอยู่หลายประเด็น อาทิ การมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตข้าวและการเชื่อมโยงตลาดข้าวไทย โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้วยกลไกดิจิทัล การเสวนาเรื่องข้าวและชาวนาไทย จะปรับตัวอย่างไรให้เข้มแข็ง และการพัฒนาระบบการผลิตข้าวและการเชื่อมโยง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2564อธิบดีกรมการข้าว มอบแนวทางปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ปี 2564

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated