พ่อเมืองชัยภูมิ เปิดจวนผู้ว่า Kick off ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว รอบ2
พ่อเมืองชัยภูมิ เปิดจวนผู้ว่า Kick off ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว รอบ2

พ่อเมืองชัยภูมิ เปิดจวนผู้ว่า Kick off ปลูกผักสวนครัว รอบ2 ปลูกผักสวนครัว มอบต้นกล้าผักส่วนครัว ส่งต่อกิจกรรมผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง พร้อมรณรงค์เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชัยภูมิ ปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

พ่อเมืองชัยภูมิ เปิดจวนผู้ว่า Kick off ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว รอบ2วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.30 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสายชล บุญอรณะ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัด Kick off กิจกรรมผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริงด้วยการปลูกผักสวนครัวเพิ่มเติม ได้แก่ พริก มะเขือ สะระเเหน่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกาด ผักชีและได้ เชิญชวนคนชัยภูมิ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร าชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยมี ส่วนราชการ ผู้แทนกลุ่มองค์กรเครือ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 30 ราย เข้าร่วมกิจกรรม
ณ สวนผัก @ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

พ่อเมืองชัยภูมิ เปิดจวนผู้ว่า Kick off ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว รอบ2นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่าการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ ๒ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีการปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับตนเอง ครอบครัว และสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่น เกิดวัฒนธรรมของการเกื้อกูล อีกทั้งการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานให้เป็นทางรอดของสังคมไทย หากแม้นเกิดเหตุการณ์หรือวิกฤติใด ๆประเทศไทยเราจะอยู่รอดได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งองค์การสหประชาชาติก็ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS) ไว้ในเรื่องของการขจัดความหิวโหยและการขจัดความยากจน กิจกรรมในวันนี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม สร้างภูมิคุ้มกัน รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น นำไปสู่การขจัดความหิวโหยและความยากจนของประชาชน ด้วยการสร้างอาหารเองให้มีความเพียงพอ มั่นคงต่อการดำเนินชีวิต สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

พ่อเมืองชัยภูมิ เปิดจวนผู้ว่า Kick off ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว รอบ2นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือนพร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เน้นการพึ่งตนเองและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน และเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผล การดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืน

พ่อเมืองชัยภูมิ เปิดจวนผู้ว่า Kick off ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว รอบ2

กรมการพัฒนาชุมชนได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ ๒ กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม คือ ๑) ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง ๒) ผู้นำต้องทำก่อน ๓) นักพัฒนา๓ ประสาน กลไกการขับเคลื่อน ๔) ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหารทุกหมู่บ้าน คือศูนย์แบ่งปัน ๕) ทักษะชีวิตวิถีใหม่เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น และ b) ถอดรหัสการพัฒนา : ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยังยืน ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ มีครัวเรือนที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น ๑๖ อำเภอ ๑๒๔ ตำบล๒๖๑,๗๕๑ ครัวเรือน กิจกรรมการปลูกผักในวันนี้ เป็นการสร้างตนแบบและสร้างกระแสรณรงค์ให้ส่วนราชการ และประชาชนชาวชัยภูมิ ได้พร้อมใจกัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารให้เพียงพอต่อสมาชิกในครอบครัว และสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated