ผู้ว่าฯ ปัตตานี พร้อมลุยต่อ Kick Off เปิดแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 สร้างวัฒนธรรมการปลูกผักอย่างต่อเนื่อง
ผู้ว่าฯ ปัตตานี พร้อมลุยต่อ Kick Off เปิดแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 สร้างวัฒนธรรมการปลูกผักอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2564 – นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสุขะนิตย์ สุดพุ่ม ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off น้อมนำแนวพระราชดำริการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ผนึกกำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี เปิดสวนหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ยกร่องปลูกผักสวนครัว เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมการปลูกผักอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปลูกผักสวนครัวมากกว่า 10 ชนิด เพื่อบริโภคและแบ่งปันครัวเรือนใกล้เคียง พร้อมเรียนรู้การสาธิตทำปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีจากปราชญ์ชาวบ้าน มุ่งเป็นต้นแบบในการสร้างแหล่งอาหารที่เพียงพอภายในครัวเรือน ทั้งพืชผักสวนครัว สมุนไพรที่จำเป็น เลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาหารสำหรับบริโภคในครัวเรือน เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ภายใต้สถานการณ์ปัญหาโรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พร้อมผลักดันแผนการส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือนทั้ง 12 อำเภอ สร้างชุมชนเข้มแข็งการพึ่งตนเองได้และเกิดความสามัคคีของคนในชุมชน และเพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลการดำเนินงานปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนทางอาหารได้ในที่สุด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี นำโดย นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการ พนักงาน ลูกจ้าง พช.ปัตตานี ร่วมกับส่วนราชการภายในจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ อย่างพร้อมเพรียงด้วยความตั้งใจ ณ จวนผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานี

ผู้ว่าฯ ปัตตานี พร้อมลุยต่อ Kick Off เปิดแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 สร้างวัฒนธรรมการปลูกผักอย่างต่อเนื่อง

12805721280571

ผู้ว่าฯ ปัตตานี พร้อมลุยต่อ Kick Off เปิดแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 สร้างวัฒนธรรมการปลูกผักอย่างต่อเนื่อง
“ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม”
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated