จังหวัดลพบุรี kick Off ตำบลนำร่อง เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ ศูนย์เรียนรู้ ๙ ตามพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี kick Off ตำบลนำร่อง เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ ศูนย์เรียนรู้ ๙ ตามพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานในการ kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดย นางอุดมรัตน์ อมรเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการฯจังหวัดลพบุรี kick Off ตำบลนำร่อง เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ ศูนย์เรียนรู้ ๙ ตามพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายบรรหาญ เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู และ นางแสงจันทร์ ระวังกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ร่วมเป็นเกียรติในการ kick off และร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความสำเร็จของ “โก่งธนูโมเดล” ต้นแบบตำบลเข้มแข็ง

จังหวัดลพบุรี kick Off ตำบลนำร่อง เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ ศูนย์เรียนรู้ ๙ ตามพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งตนเองได้และใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีกิจกรรมดังนี้

จังหวัดลพบุรี kick Off ตำบลนำร่อง เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ ศูนย์เรียนรู้ ๙ ตามพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี– กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
– กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ทักษะและทัศนคติในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีศักยภาพ
– กิจกรรมที่ 3 กระบวนการพัฒนาการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เป็นกิจกรรมเพื่อรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
– กิจกรรมที่ 4 ติดตามและประเมินผลเป็นการติดตามผลระหว่างการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการสุ่มยอด Like & Follow และ Share
– กิจกรรมที่ 5 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น เป็นการประกวดผลการดำเนินงานระดับตำบล โดยการคัดเลือกตำบลที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นผ่านกระบวนการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
– กิจกรรมที่ 6 เวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศตำบลที่มีผลงานระดับดีเลิศ
– กิจกรรมที่ 7 ถอดบทเรียนความสำเร็จเป็นการถอดบทเรียนจากตำบลที่ได้รับรางวัลระดับดีเลิศและทำบทสรุปเสนอผู้บริหาร

จังหวัดลพบุรี kick Off ตำบลนำร่อง เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ ศูนย์เรียนรู้ ๙ ตามพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated