“ตลาดประมงปลอดภัย GAP” ที่ตลาดไทเปิดแล้ว!! เกษตรกรคึกคักค้าส่งสัตว์น้ำวันละกว่า 5 ตัน
“ตลาดประมงปลอดภัย GAP” ที่ตลาดไทเปิดแล้ว!! เกษตรกรคึกคักค้าส่งสัตว์น้ำวันละกว่า 5 ตัน

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “ตลาดประมงปลอดภัย GAP” เพื่อเกษตรกรไทย ปลอดภัยถึงผู้บริโภค ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าประมงปลอดภัยในพื้นที่ตลาดไท โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัทไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) และนายโชคชัย คลศรีชัย กรรมการผู้จัดการฯ (ตลาดไท) ให้การต้อนรับ ซึ่ง กรมประมง ร่วมกับ ตลาดไท ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ได้มีแหล่งจำหน่ายผลผลิต อาทิ กุ้งก้ามกราม กุ้งขาวแวนาไม และปลากะพงขาว เป็นต้น โดยจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำในรูปแบบค้าส่ง และเปิดวันแรกมีเกษตรกรเข้าร่วมขายกว่า 20 กลุ่ม สัตว์น้ำ กว่า 5 ตัน พร้อมผลักดันให้เป็นศูนย์กลางค้าส่งสินค้าสัตว์น้ำแห่งใหม่ เพื่อกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ภายในงานวันเปิดตลาดฯ ยังมีการจัดนิทรรศการความรู้ เรื่อง มาตรฐาน GAP และมาตรการป้องกัน COVID ปนเปื้อนในสัตว์น้ำด้วย“ตลาดประมงปลอดภัย GAP” ที่ตลาดไทเปิดแล้ว!! เกษตรกรคึกคักค้าส่งสัตว์น้ำวันละกว่า 5 ตัน“ตลาดประมงปลอดภัย GAP” ที่ตลาดไทเปิดแล้ว!! เกษตรกรคึกคักค้าส่งสัตว์น้ำวันละกว่า 5 ตันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบใหม่ ในประเทศไทย ที่มีแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคจากตลาดกลางกุ้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและได้ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่อื่น สร้างความ ตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโภคสัตว์น้ำ ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) เช่น ผู้ประกอบการแปรรูป โรงงาน แพจับสัตว์น้ำ ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก ค้าส่ง และส่งออก เป็นต้น

“ตลาดประมงปลอดภัย GAP” ที่ตลาดไทเปิดแล้ว!! เกษตรกรคึกคักค้าส่งสัตว์น้ำวันละกว่า 5 ตัน
นายมีศักดิ์ ภักดีคง

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงทราบถึงปัญหาและผลกระทบดังกล่าวที่เกิดขึ้น โดยที่ผ่านมาได้เร่งระบายสินค้าสัตว์น้ำ โดยเฉพาะกุ้งทะเล และกุ้งก้ามกรามออกสู่ตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด เช่น การเปิดพื้นที่ในกรมประมงให้เกษตรกรมาขายกุ้ง และในส่วนของภูมิภาคได้ให้สำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ เปิดให้เกษตรกรมาขายกุ้งโดยตรงแก่ผู้บริโภค ซึ่งขณะนี้ สามารถระบายผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรไปได้ถึง 284,131 กิโลกรัม มูลค่า 55,693,850 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค.64) นอกจากนี้ ยังมีการขอความร่วมมือห้องเย็นโรงงานแปรรูปในการรับซื้อกุ้ง และประสานความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนในการช่วยประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจในการบริโภคกุ้งและสินค้าสัตว์น้ำและช่วยเป็นแหล่งจำหน่ายกุ้งอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร และนโยบายตลาดนำการผลิต ซึ่งเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาระบบการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม“ตลาดประมงปลอดภัย GAP” ที่ตลาดไทเปิดแล้ว!! เกษตรกรคึกคักค้าส่งสัตว์น้ำวันละกว่า 5 ตัน

สำหรับการเปิด “ตลาดประมงปลอดภัย GAP” ณ ตลาดไท ในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มตลาดค้าส่งสินค้าสัตว์น้ำและอาหารทะเลเพื่อเป็นสถานที่กระจายสินค้าสัตว์น้ำ เพราะด้วยทำเลที่ตั้งของตลาดไทนั้น มีความเหมาะสม เพราะเป็นตลาดใหญ่ที่ครบวงจร มีฐานลูกค้าที่สามารถกระจายสินค้าสัตว์น้ำไปสู่ภาคอีสานและภาคเหนือ รวมทั้ง Modern Trade ใหญ่ๆ ได้มาก ซึ่งประโยชน์ในระยะสั้น สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำในภาวะวิกฤต COVID-19 ซึ่งจะเปิดให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายได้ ส่วนในระยะยาว คือ การพัฒนาให้เกษตรกรเข้าสู่วัฏจักรการตลาดด้วยตนเอง ให้เกษตรกรได้เรียนรู้แนวคิดด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบใหม่ โดยปริมาณการผลิตและความต้องการสินค้าเกษตรเกิดความสมดุลกัน ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด ต้นทุนการผลิตสูง เข้าสู่กลไกการตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกรได้“ตลาดประมงปลอดภัย GAP” ที่ตลาดไทเปิดแล้ว!! เกษตรกรคึกคักค้าส่งสัตว์น้ำวันละกว่า 5 ตัน

เบื้องต้นเกษตรกรที่เข้ามาร่วมจำหน่ายสินค้าประมงปลอดภัยในครั้งนี้ มีจำนวนประมาณ 20 กลุ่ม จาก 5 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม กุ้งขาวแวนาไม และปลากะพงขาว ซึ่งเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมประมงทั้งสิ้น เพื่อให้เกิดตลาดที่มีคุณภาพของสินค้าที่ผู้บริโภคเชื่อถือได้ โดยในช่วงแรกที่มามาจำหน่ายในลักษณะค้าส่ง (Wholesale) เริ่มต้นที่วันละ 5 ตัน หรือ 5,000 กิโลกรัม และสามารถเพิ่มปริมาณได้อีกหากเป็นที่นิยมของผู้ซื้อ โดยกำหนดปริมาณการซื้อขาย-ขายขั้นต่ำ ครั้งละ 10 กิโลกรัม/ชนิด

“ตลาดประมงปลอดภัย GAP” ที่ตลาดไทเปิดแล้ว!! เกษตรกรคึกคักค้าส่งสัตว์น้ำวันละกว่า 5 ตัน

ทั้งนี้ ในอนาคตจะร่วมกันพัฒนาให้เป็นตลาดสัตว์น้ำยุคใหม่ ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย สินค้าคุณภาพปลอดภัย เกษตรกรจำหน่ายเอง ซึ่งเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สามารถเข้าสู่กลไกการค้าได้โดยตรง ลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง และผู้บริโภคได้สินค้าดีในราคาที่เหมาะสม ภายใต้ระบบการบริหารจัดการทั้งในเรื่องของการบริหารตลาด และด้านสุขอนามัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วย ซึ่งกรมประมง เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้างความยั่งยืน ในการประกอบอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมง…อธิบดีกรมประมง กล่าว

“ตลาดประมงปลอดภัย GAP” ที่ตลาดไทเปิดแล้ว!! เกษตรกรคึกคักค้าส่งสัตว์น้ำวันละกว่า 5 ตัน
นายโชคชัย คลศรีชัย กรรมการผู้จัดการฯ (ตลาดไท)

ในส่วนของทางตลาดไท นายโชคชัย คลศรีชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) กล่าวว่า ทางตลาดไท ได้เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งของตลาดให้เป็นโซนจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำปลอดภัย โดยจัดสรรพื้นที่กว่า 7,750 ตารางเมตร สำหรับรองรับเกษตรกรและผู้ซื้อ มีการปรับโครงสร้าง และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นไปตามมาตรฐานของกรมประมง พร้อมมีระบบการจัดจำหน่ายเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เข้มงวด มีระบบ QR Code ที่ใช้ตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของสินค้าได้ รวมไปถึงมาตรการ D-M-H-T คือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนไทยชนะ ก่อนเข้าตลาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี ที่สำคัญ ทางตลาดไทยังยินดีเปิดให้บริการเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายฟรี เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 20 เมษายน 2564 สำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้ามาซื้อสินค้าสัตว์น้ำ “ตลาดประมงปลอดภัย GAP” ตลาดจะเริ่มจำหน่ายสินค้า เวลา 04.00 – 11.00 น. (เกษตรกรเข้าตลาดได้ 02.00 น.)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated