เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2564 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด(เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพตรา ศรแดงให้คนไทยทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมจํานวน 100,000 ซอง ภายใต้โครงการ “ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ครั้งที่ 2” โดยมี คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทัวไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด และ คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนาม พร้อมทั้งสาธิตการปลูกผักสวนครัว ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด (สํานักงานใหญ่ ) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

“ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” พช.ศรแดงสั่งลุยทั่วประเทศ
“ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” พช.ศรแดงสั่งลุยทั่วประเทศ
ปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์เวสท์ซีด จํากัด โชว์ซองเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง(ซองสัญญลักษณ์)ที่จะนำไปส่งมอบให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวกินเอง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า…ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างความมั่นคงด้านอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 ซึ่งครั้งนี้สถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงกว่าครั้งแรกมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต้องหยุดชะงักอีกครั้ง และจากบทเรียนที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นว่าการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือการสร้างพื้นฐานพอมี พอกิน พอใช้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ มาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ภายใน 90 วัน สร้างความมั่นคงด้านอาหารต้านภัยโควิด-19” ซึ่งผลการดําเนินงานตลอดปี 2563 ได้ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนจนถึงระดับหมู่บ้านมีการปลูกผักสวนครัว และสร้างคลังอาหารเพิ่มขึ้น ทั้งยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนอีกด้วย “ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เล็งเห็นความสําคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารต้านภัยโควิด-19 รวมถึงขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์สําหรับโครงการเฟส 2 นี้ให้กับทางกรมการพัฒนาชุมชนจํานวนทั้งสิน 100,000 ซอง เพื่อสนับสนุนการปลูกผักสวนครัว ให้แก่ประชาชนชาวไทยครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย”

โชว์ปลูกผักสวนครัว ปลูกกินเองได้
โชว์ปลูกผักสวนครัว ปลูกกินเองได้

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์เวสท์ซีด จํากัด กล่าวถึงการร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนในเฟส 2 นี้ว่า..จากโครงการ “ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร“ ครั้งที่ 1 ที่เราได้ร่วมกับทางกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อเกิดวิกฤตโควิดครั้งแรกนั้น ทางเราได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีมาก เราได้รับรายงานต่อเนื่องว่าเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ทางเกษตรกรหรือประชาชนได้นําไปปลูกแล้วได้ผลผลิตอย่างยอดเยี่ยมจริง ๆ และได้นําพืชผักจากการปลูกนี้มาเป็นคลังอาหารภายในครัวเรือน ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ อีกทั้งมีผัก คุณภาพดีทานตลอดปีด้วยครับ ซึ่งแนวคิดนี้ตรงกับปณิธานของมิสเตอร์ ไซมอน แนน์ กรู๊ท ผู้ก่อตั้งบริษัท อีสท์ เวสท์ซีด ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า “เมล็ดพันธุ์ที่ดีสามารถเปลี่ยนชีวิตคนนับล้านได้” หรืออีกความหมายหนึ่งนั้น ก็คือ เมล็ดพันธุ์ที่ดีเหล่านี้เมื่อเกษตรกรนําไปปลูกจะมีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และเมื่อผลผลิตเหล่านี้ส่งต่อไปยังผู้บริโภค ผู้บริโภคก็จะได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์จากการที่ได้รับประทานพืชผักคุณภาพเหล่านี้อีกด้วยปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

“จากความร่วมมือครั้งแรกกับทางกรมการพัฒนาชุมชน เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกรมฯ ซึ่งนําโดยท่าน สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ท่านได้มีความตั้งใจให้คนไทยสามารถผลิตแหล่งอาหารได้ด้วยตนเองจากการปลูกผักในครัวเรือนท่านมีนโยบายที่ชัดเจนไปยังหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริงและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และจากความตั้งใจที่เราเห็นนี้ทําให้เมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19  ระลอกที่ 2 ขึ้นมาทางอีสท์เวสท์ซีดจึงไม่ลังเลใจที่จะติดต่อไปยังกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีโครงการนี้ขึ้นมาอีกครั้ง หรือเรียกว่าเป็นเฟส 2 ก็ได้ พวกเราทํางานกันอย่างรวดเร็วมาก เราได้ปรึกษากันว่าจะทําอย่างไรให้โครงการเฟส 2 นี้ ประชาชนได้รับเมล็ดพันธุ์อย่างเร็วที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง จํานวน 100,000 ซอง พร้อมมอบให้ทางกรมการพัฒนาชุมชนในวันที่ 20 มกราคมนี้เลย” ผู้จัดการทั่วไป อีสท์เวสท์ซีด กล่าว และยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากการมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับประชาชนแล้ว ทางเรามีเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่มีความรู้และความเชียวชาญด้านการปลูกผัก ถ้าหน่วยงานไหนต้องการให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามของเราไปมอบองค์ความรู้ด้านการปลูก หรือการทําแปลงสาธิต สามารถติดต่อมาที่บริษัทฯ ได้ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

สามารถหาซื้อเมล็ดพันธุ์ตราศรแดงได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วประเทศ รวมทั้งที่ โฮมโปร ร้านหนังสือนายอินทร์ และช่องทางออนไลน์ได้แล้วที่ Lazada : https://uqr.to/ewslzd7, Shopee : https://uqr.to/ewsshp7 ,  Website : https://uqr.to/ewsweb7 , Line : @sorndaengseed https://uqr.to/ewslinepr , Facebook : เมล็ด พันธุ์ตราศรแดง https://uqr.to/ewsfbprเกษตรก้าวไกลและเพื่อนสื่อมวลชนมาร่วมแถลงข่าว

เกษตรก้าวไกลและเพื่อนสื่อมวลชนมาร่วมแถลงข่าว
เกษตรก้าวไกลและเพื่อนสื่อมวลชนมาร่วมแถลงข่าว
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated