อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นประธานเปิดอาคารเรียน “โรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์อนุสรณ์” คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นประธานเปิดอาคารเรียน “โรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์อนุสรณ์” คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน “โรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์อนุสรณ์” คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี ทั้งนี้ เพื่อเปิดใช้อาคารอย่างเป็นทางการอีกครั้ง และเป็นการระลึกถึงโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายกสมาคมนักเรียนเก่าสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ ฯ และ ผู้บริหารหน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารเรียน  “โรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์อนุสรณ์”

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ตลอดช่วงเวลา 26 ปีที่ผ่านมา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้ให้ความสำคัญต่อการผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญงานพยาบาล และชำนาญการตรวจวิเคราะห์ด้านสุขภาพสัตว์ อีกทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่สถาบันชั้นนำด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดอาคารเรียน  “โรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์อนุสรณ์”

ในวาระครบรอบ 27 ปีของการสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จึงได้จัดให้มีพิธีเปิดอาคารเรียนแห่งนี้ขึ้น โดยอาคารเรียนแห่งนี้ได้ถูกปรับปรุงจากอาคารเรียนเดิมแห่งแรกของโรงเรียนสัตวแพทย์ (กรมปศุสัตว์) เพื่อให้มีความเหมาะสม สำหรับทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ ทั้งในด้านปศุสัตว์และด้านสัตว์เลี้ยงที่สมบูรณ์แบบและทันสมัย ซึ่งประกอบด้วยห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย พร้อมทั้งตั้งชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่โรงเรียนสัตวแพทย์ (กรมปศุสัตว์) โดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ซึ่งนิสิต บุคลากร ตลอดจนประชาชนที่มีความสนใจจะได้มาศึกษาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และจัดกิจกรรมทางวิชาการที่สร้างสรรค์ต่อไปเปิดอาคารเรียน  “โรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์อนุสรณ์”

สำหรับประวัติของโรงเรียนสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ เปิดการเรียนการสอนในตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2457 เป็นโรงเรียนในระดับประกาศนียบัตร ใช้คำนำหน้าชื่อว่า “สัตวแพทย์” และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 2538 หลังจากนั้น กรมปศุสัตว์ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสัตวแพทย์ เป็นวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์และเข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดอาคารเรียน  “โรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์อนุสรณ์”

โรงเรียนสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ เป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย ที่เปิดการเรียนการสอนวิชาสัตวแพทย์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์เป็นระยะเวลา 80 ปี ผลิตสัตวแพทย์จำนวน 60 รุ่น และมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 4,409 คน ทั้งเป็นผู้สำเร็จการศึกษามีสัญญาผูกพันกับทางราชการ คือกรมปศุสัตว์ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องรับราชการหรือชดใช้ทุนแก่ทางราชการ โดยกรมปศุสัตว์หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งสัตวแพทย์ ระดับ 2เปิดอาคารเรียน  “โรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์อนุสรณ์”

นับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2534 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติให้รับโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับจัดตั้งเป็นคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ภายใต้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้เปิดสอนนิสิตรุ่นแรกของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์) ในปีการศึกษา 2536 เป็นต้นมา

(ข่าวโดย ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ / นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16 ธันวาคม 2563)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated