ปี 2564 ม.เกษตรศาสตร์ รับมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย
ปี 2564 ม.เกษตรศาสตร์ รับมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการการประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN Thailand 2020 ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2563 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีสมาชิกซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมจำนวน  36 สถาบันม.เกษตรศาสตร์ รับมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน

โดยในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN Thailand 2020 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติร่วมอภิปรายในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN Thailand 2020 ด้วย นอกจากนี้ยังมี ผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร และ นิสิต และ นิสิต มก.เข้าร่วมนำเสนอผลงานด้านความยั่งยืนทั้งภาคบทความและโปสเตอร์กว่าสิบผลงานม.เกษตรศาสตร์ รับมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน

ผลการประกวดผลงานด้านความยั่งยืนประเภทบทความและโปสเตอร์ ของคณาจารย์ บุคลากร และผลงานด้านความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา ในปีนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อีก 1 รางวัล ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอบทความ หัวข้อ Sustainable Education โครงการ หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  2. รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอโปสเตอร์ หัวข้อ Sustainable Health โครงการ พุธหรรษา โดย สำนักการกีฬา
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ KU Says โดย สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิตม.เกษตรศาสตร์ รับมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้รับเกียรติให้เป็น ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ในปี 2564 ต่อจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อีกด้วยม.เกษตรศาสตร์ รับมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน

 (ข่าวโดย ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ / นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ธันวาคม 2563)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated