กรมส่งเสริมการเกษตรวางเป้าหนุนเกษตรกรผลิตตามระบบ GAP ให้ได้ 10,000 ราย ในปี 2564
กรมส่งเสริมการเกษตรวางเป้าหนุนเกษตรกรผลิตตามระบบ GAP ให้ได้ 10,000 ราย ในปี 2564

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทเป็นหน่วยที่ปรึกษา (Advisory Body) ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะ และมีความชำนาญในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร (ต้นทาง) ให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) เพิ่มขึ้น ด้วยการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ให้เกิดการพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรที่มีความปลอดภัย สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความยั่งยืนในภาคการเกษตรของประเทศไทย

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตสามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ผลิตพืช (ยกเว้นข้าว) จำนวน 10,000 ราย ในพื้นที่ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้เป็นที่ปรึกษาสำหรับเกษตรกร การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ เตรียมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP จัดอบรมเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงานตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จกรมส่งเสริมการเกษตรวางเป้าหนุนเกษตรกรผลิตตามระบบ GAP ให้ได้ 10,000 ราย ในปี 2564กรมส่งเสริมการเกษตรวางเป้าหนุนเกษตรกรผลิตตามระบบ GAP ให้ได้ 10,000 ราย ในปี 2564

นอกจากนี้ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ออกติดตามให้คำปรึกษาแนะนำด้านการผลิตและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้เกษตรกรก่อนที่จะยื่นขอการรับรอง GAP การจัดเวทีประชุมรับฟังความเห็นปัญหาและความต้องการของเกษตรกร และให้การสนับสนุนด้านการจัดการผลผลิตร่วมกันในแบบกลุ่ม เช่น การแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การทำ QR- Code เป็นต้น รวมทั้งขับเคลื่อนงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร ในการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เกษตรกรหรือผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดโครงการได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ และหากสนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการในปี 2565 ได้ต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรวางเป้าหนุนเกษตรกรผลิตตามระบบ GAP ให้ได้ 10,000 ราย ในปี 2564กรมส่งเสริมการเกษตรวางเป้าหนุนเกษตรกรผลิตตามระบบ GAP ให้ได้ 10,000 ราย ในปี 2564

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated