นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ( สสก. 3)จังหวัดระยอง พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรม ‘ปลูกป่าบำรุงโลก ใส่ปุ๋ยบำรุงป่า’ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยปลูกต้นไม้ทั้งหมด 153 ต้น ประกอบด้วย มะม่วง ขนุน ลำไย มะขามเปรี้ยว มะกอกน้ำ ตะเคียนทอง และมะฮอกกานี ในพื้นที่บริเวณสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มความชุ่มชื้น ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อยู่ร่วมกันกับโลกด้วยความสมดุลและยั่งยืนสืบไป

S__12967968
ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สถาปนาครบ 53 ปี ในปี 2564 และเป็นปีที่มีนโยบายในการขับเคลื่อนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นนโยบายสำคัญในการปฏิบัติ เพื่อ สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางไว้ โดยการดำเนินการจะเน้นการขยายผลและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทำแผนปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพที่สอดคล้องกับพื้นที่และมีรายได้ที่มั่นคง การสานต่อภารกิจตลาดนำการผลิต
โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกการเกษตรแปลงใหญ่ให้ครอบคลุมสินค้าและกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพมีเป้าหมายในการยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารจัดการปัจจัยการผลิตอย่างสมดุลและยั่งยืนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมพืชที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น พืชสมุนไพร, ไม้ดอกไม้ประดับ,ไผ่, หวาย, กาแฟ, พืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมีย,มะม่วงหิมพานต์), และแมลงเศรษฐกิจ

S__11730959 S__11730958
พร้อมกันนี้จะมีการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร Agri – mapในพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสำปะหลัง, สับปะรด, ปาล์มน้ำมัน, มะพร้าว และ สนับสนุนให้เกษตรกรใช้พืชพันธุ์ดีและมีแหล่งผลิตพืชพันธุ์ดีในชุมชน รวมทั้งสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าเกษตรจากการส่งเสริมการเกษตร มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ พัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าและการขนส่ง ทั้งตลาดค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และตลาดออนไลน์ รวมถึงส่งเสริมการแปรรูปสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์และการสร้างตราสินค้า และส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าเกษตร การยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกร Young Smart Farmer Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชน ให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร รองรับการก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมุ่งพัฒนาให้เป็น New Startup เปลี่ยนสินค้าเกษตรให้เป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง รวมถึงยกระดับบทบาทอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ให้เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐเชื่อมโยงกลไกงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ภายใต้สโลแกน “รวดเร็ว ทั่วถึง แม่นยำ นำความรู้ สู่บริการ ประสานความช่วยเหลือ เพื่อเกษตรกร” การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งส่งเสริมการเกษตรบนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการ นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิชาการ รวมถึงการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตร โดยทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดได้นำมาดำเนินการในพื้นที่ความรับผิดชอบต่อไป

S__11730957
การนี้ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมกันไหว้ศาลเพื่อความเป็นสิริมงคล และทำบุญเลี้ยงพระเพล ในโอกาสเปิดอาคารเอนกประสงค์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

S__11730954

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated