ม.เกษตร กำแพงแสน เปิดพื้นที่ 48 ไร่ ช่วยประชาชนและเกษตรกร สู้โควิด 19
ม.เกษตร กำแพงแสน เปิดพื้นที่ 48 ไร่ ช่วยประชาชนและเกษตรกร สู้โควิด 19

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ ร่วมใจสู้โควิด 19 ขึ้นระหว่างเดือน สิงหาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564 เพื่อพัฒนานิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หรือบุคคลในครอบครัว และประชาชนทั่วไปโดยรอบวิทยาเขต ให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) และยังสามารถช่วยให้สร้างรายได้แบบพึ่งพาตนเองได้ต่อไป โดยการเปิดพื้นที่ 48 ไร่ ช่วยประชาชนและเกษตรกร โดยนำพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย มาใช้ในการสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 สามารถทำมาหากินและ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานม.เกษตร กำแพงแสน เปิดพื้นที่ 48 ไร่ ช่วยประชาชนและเกษตรกร สู้โควิด 19

ภายในงานได้การมีจัดนิทรรศการด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตรต่างๆ อาทิ คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล ผลิตภัณฑ์จากปุ๋ยหมักจากมูลแพะ ปุ๋ยจากมูลโค รวมถึงผลงานวิจัยพืชสมุนไพร เช่น ผลิตภัณฑ์สบู่จากกาวเครือขาว มังคุด ดอกดาวเรือง ไข่ไก่เพื่อสุขภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก ได้แก่ เมล็ดพริกมันดำ พริกขี้หนู ถั่วพู โหระพา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน นำหนังสือ เอกสาร ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ไปแจกและสาธิตวิชาชีพ การทำขนม และศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว นำข้าวไรซ์เบอร์รี่ มาจำหน่ายและให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวพันธุ์ต่างๆ ณ บริเวณพื้นที่ 48 ไร่ (หลังโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน)ม.เกษตร กำแพงแสน เปิดพื้นที่ 48 ไร่ ช่วยประชาชนและเกษตรกร สู้โควิด 19

ม.เกษตร กำแพงแสน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ ร่วมใจสู้โควิด 19“ในสถานการณ์ปัจจุบัน แม้ว่าการระบาดของเชื้อ covid -19 ในประเทศไทย จะสามารถควบคุมได้เป็นที่น่าพอใจ แต่สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจจากผลกระทบ covid-19 ยังส่งผลกระทบรุนแรงและไม่มีท่าทีจะดีขึ้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่มีทรัพยากรทั้งอาจารย์ นักวิจัย องค์ความรู้ และ นวัตกรรม ตลอดจนพื้นที่สำหรับทำการเกษตร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ ได้มีส่วนช่วยประชาชน โดยเฉพาะภาคเกษตร ผมได้มอบให้ทุกวิทยาเขต และสถานีต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้เร่งเปิดพื้นที่เพื่อให้ประชาชน และเกษตรกรได้เข้ามาใช้ทั้งองค์ความรู้ นวัตกรรมและ พื้นที่และเครื่องมือต่างๆ ที่จะทำให้ประชาชนได้ใช้ศาสตร์แห่งแผ่นดินในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และเพื่อความอยู่ดีกินดีของคนในชาติ ซึ่งวิทยาเขตกำแพงแสนจะได้ใช้องค์ความรู้สนับสนุนการดำเนินการของนิสิตและเกษตรกรอย่างเต็มที่” ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวม.เกษตร กำแพงแสน เปิดพื้นที่ 48 ไร่ ช่วยประชาชนและเกษตรกร สู้โควิด 19

นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังกล่าวอีกว่า ด้วยพลังของบุคลากรเกือบ 10,000 คน นิสิตเกือบ 70,000 คน ศิษย์เก่ากว่า 300,000 คน และพื้นที่ในความดูแล เกือบ 30,000 ไร่ จึงเชื่อมั่นว่าจะช่วยคนไทยในการใช้ทรัพยากรและนวัตกรรมต่างๆ ของ มก. ได้อย่างมากมาย ทั้งการทำการเกษตร การแปรรูป การตลาด ตลอดจนการช่วยการทำ start up ของนิสิต ประชาชนและเกษตรกร รวมกลุ่มทำ online market และ จุดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ในทุกวิทยาเขต คณะและ สถานีม.เกษตร กำแพงแสน เปิดพื้นที่ 48 ไร่ ช่วยประชาชนและเกษตรกร สู้โควิด 19

ม.เกษตร กำแพงแสน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ ร่วมใจสู้โควิด 19

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated