คิง ฟรุทส์ เซ็น MOU ร่วม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ใช้นวัตกรรมพัฒนาอาชีพปลูกกล้วยหอมทอง
คิง ฟรุทส์ เซ็น MOU ร่วม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ใช้นวัตกรรมพัฒนาอาชีพปลูกกล้วยหอมทอง

คิง ฟรุทส์ ก้าวไม่หยุดพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทอง จับมือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ย้ำพร้อมขับเคลื่อนภาคเกษตรของประเทศไทย ให้ก้าวหน้า ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมคิง ฟรุทส์ เซ็น MOU ร่วม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

นางเสาวณี วิเลปะนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงสฟรุทส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกล้วยหอมทองรายใหญ่ ภายใต้แบรนด์ BANANA KING เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ของ 3 ภาคส่วนอย่างแท้จริง คือ หนึ่ง ภาคเกษตรกร สองบริษัทเอกชน และสาม มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภาครัฐ ที่จะร่วมมือกันในด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วัตถุดิบจากกล้วยหอมทอง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท คิง ฟรุทส์ และวัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ทั้งนี้หากมีการนำนวัตกรรมมาใช้อย่างจริงจังถือความก้าวหน้าในการพัฒนาวงการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทคิง ฟรุทส์ในครั้งนี้ถือเป็นต้นแบบให้กับบริษัท SME ภาคการเกษตรไทยอีกหลายบริษัทได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนภาคเกษตรอย่างจริงจังถือเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศไทยในอนาคตคิง ฟรุทส์ เซ็น MOU ร่วม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

“การที่บริษัท คิง ฟรุทส์ ได้ร่วมมือทำงานกับคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ทำให้เห็นแนวทาง แก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดจากการปลูกพืชที่ไม่ได้วางแผนการตลาดไว้รองรับ การช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ตกต่ำจากการนาผลผลิตทางการเกษตรมาใช้ได้หลากหลายมากขึ้น จากผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัย และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมทั้งในส่วนของคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เครื่องมือต่าง ๆ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และนิสิตที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน”คิง ฟรุทส์ เซ็น MOU ร่วม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงสฟรุทส์ จำกัด กล่าวต่อไปว่า จากการที่เป็นเกษตรกรเอง และลงพื้นที่จริงสัมผัสกับเกษตรกรหลายๆจังหวัด คิง ฟรุทส์ ได้เข้าใจถึงปัญหาระดับรากลึกของเกษตรกร จึงมีความตั้งใจ และขอเป็นส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกษตรกรไทยได้รับโอกาสความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรเทียมหน้าเทียมตาอาชีพอื่นๆในสังคม และยังสามารถส่งต่ออาชีพเกษตรให้กับลูกหลานได้อย่างภาคภูมิใจ ภายใต้ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงช่วยในการขับเคลื่อนภาคเกษตรของประเทศไทย ให้ก้าวหน้า ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ สังคมดีและ ความกินดี อยู่ดีของกลุ่มเกษตรกร

“ปัจจุบันเกษตรกรเครือข่ายบริษัท คิง ฟรุทส์ มีครอบคลุมในพื้นที่ 30 จังหวัด จานวนกลุ่มเกษตรกรจำนวน 7 กลุ่ม และมีเกษตรกรรายเดี่ยวเข้าร่วมกว่า 200 ครอบครัว ซึ่งทางบริษัทมีแนวความคิดที่จะพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืนด้วยวิสาหกิจชุมชน ซึ่งการรวมกลุ่มหากทาได้จริงจะเป็นประโยชน์อย่างมากสาหรับเกษตรกรไทยในอนาคตอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

ขณะที่ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า การเกิดความร่วมมือในครั้งระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง อีกทั้งจะเป็นการสร้างบุคลากร รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆที่จะช่วยนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพของเกษตรกร และการพัฒนาธุรกิจ สร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยว รวมถึงประเทศชาติอีกด้วยคิง ฟรุทส์ เซ็น MOU ร่วม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

อนึ่ง สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นที่ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างบริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด โดย นายเกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ ประธานบริษัท คิงฟรุทส์ จำกัด นางเสาวนีย์ วิเลปะนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิง ฟรุทส์ กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต (มศว.)โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผศ.ดร.อรัญญา  มิ่งเมืองคณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ภายใต้เป้าหมายเพื่องานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ สนับสนุนเกษตรกรเครือข่ายผู้ปลูกกล้วยหอมทองของบริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด ตั้งแต่ระบบการผลิต จนถึงการแปรรูป และการตลาด เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรคิง ฟรุทส์ เซ็น MOU ร่วม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated