องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เผยรายงานระดับโลกกับทางออก โรคพิษสุนัขบ้าพร้อมหนุนสวัสดิภาพสัตว์ป้องกันโรคสัตวสู่คน
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เผยรายงานระดับโลกกับทางออก โรคพิษสุนัขบ้าพร้อมหนุนสวัสดิภาพสัตว์ป้องกันโรคสัตวสู่คน

กรุงเทพฯ – องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection) เผยรายงานระดับโลกในเรื่องทางออกโรคพิษสุนัขบ้าในคนให้หมดไปภายในปี ค.ศ.2030 (All Eyes on Dogs) พบว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตประมาณ 59,000 คน และเกือบ 50% ของผู้ถูกกัดโดยสัตว์ที่อาจมีเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นเงินกว่า 8.6 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ และมีการคาดการว่าจะมีอัตราผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกถึง 67,000 คนต่อปี หรือมีผู้เสียชีวิตมากกว่าหนึ่งล้านคนในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2020 และ ค.ศ. 2035

ด้วยทุกวันที่ 28 กันยายนของทุกปีได้กำหนดให้เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (World Rabies Day) เพื่อเป็นการตระหนักและการสร้างความเข้าใจถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขและโรคสัตว์สู่คนจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด 19 อีกด้วย

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เผยรายงานระดับโลกกับทางออก โรคพิษสุนัขบ้าพร้อมหนุนสวัสดิภาพสัตว์ป้องกันโรคสัตวสู่คน
สัตว์แพทย์หญิงชนัดดา เครือประดับ

สัตว์แพทย์หญิงชนัดดา เครือประดับ จากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ได้เผยรายงานที่ทางองค์กรฯได้จัดทำขึ้นว่า “องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดการจำนวนประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรมและทางออกสำหรับการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป เนื่องจากที่ผ่านการกำจัดสุนัขเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยเฉพาะกับสุนัขจรจัดด้วยการฆ่าสุนัขและฉีดวัคซีนในคนไม่ได้ช่วยหยุดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เราได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีสุนัขจำนวนกว่า 10 ล้านตัวทั่วโลกจะถูกกำจัดไปอย่างโหดร้าย หรืออาจมีผู้เสียชีวิตในแต่ละปีจากโรคนี้มีประมาณ 160 คนในแต่ละวันทั่วโลก หรือทุก ๆ 9 นาทีจะมีผู้เสียชีวิต 1 คนจากโรคนี้นั่นเอง” สัตว์แพทย์หญิงชนัดดากล่าว

รายงานนี้ได้สำรวจความคิดเห็นใน 5 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย อินเดีย จีน บราซิลและเคนยา ในเรื่อง “การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อสุนัขจรจัดทั่วโลก” ซึ่งครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย เช่น จำนวนสุนัขที่มีเจ้าของ ทัศคติต่อการกำจัดสุนัข เปอร์เซ็นต์ของการฉีดวัคซีน การทำหมัน การใส่ปลอกคน การติดป้ายและฝังไมโครชิพ รวมไปถึงการแยกแยะว่าสุนัขนั้นมีเจ้าของหรือเป็นสุนัขจรจัด ซึ่งพบว่ามากกว่าหนึ่งในสองที่ให้สัมภาษณ์เป็นเจ้าของสุนัขอย่างน้อยหนึ่งตัว

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เผยรายงานระดับโลกกับทางออก โรคพิษสุนัขบ้าพร้อมหนุนสวัสดิภาพสัตว์ป้องกันโรคสัตวสู่คนสำหรับในประเทศไทย เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้ป่วยจากโรคพิษสุนัขบ้าไม่ถึง 10 คน แต่ในปี 2559 มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 14 คน ส่วนในปี 2560-2562 พบผู้ป่วยจำนวนปีละ 3 คน ชี้ให้เห็นว่ามีการควบคุมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถึงกระนั้นตัวเลขของผู้ป่วยในแต่ละปียังไม่นิ่งอย่างที่คาดการณ์ไว้ สาเหตุหลักคือ คนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และตระหนักในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันอย่างถูกต้อง
“ทางองค์กรฯ ได้ทำงานภายใต้โครงการ Better Lives with Dogs ซึ่งใช้แนวทาง “ด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) และให้การสนับสนุนแนวปฏิบัติที่เรียกว่า CNVR ได้แก่ Catch คือ การจับสุนัขและแมว N คือ Neuter การทำหมัน V คือ Vaccinate การฉีดวัคซีน และ R คือ Return การนำกลับไปที่เดิม สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีควบคุมจำนวนประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรมและยั่งยืน อีกสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญคือเรื่องสวัสดิภาพสัตว์และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ คนและสัตว์มีความเกี่ยวข้องกัน ดังจะเห็นได้จากการเกิดโรคติดต่อจากสัตว์ สู่คน การดูแลให้สัตว์มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี เปรียบเสมือนการดูแลให้เรามีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเช่นกัน” สัตว์แพทย์หญิงชนัดดากล่าวปิดท้าย

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เผยรายงานระดับโลกกับทางออก โรคพิษสุนัขบ้าพร้อมหนุนสวัสดิภาพสัตว์ป้องกันโรคสัตวสู่คนองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงผลกําไร ทำงานในการขับเคลื่อนสังคม นโยบาย และปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีบทบาทในการทำงานด้านสัตว์ในชุมชน เช่น สุนัขและแมว โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมและจัดการประชากรสุนัขให้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ Better Lives with Dogs ซึ่งได้เริ่มการทำงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยได้มีการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ การรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขจรจร รวมถึงการสร้างสวัสดิภาพที่ดีให้สุนัข

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated