สตส.สมุทรสาคร ชูสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้วฯ ใช้โปรแกรม FAS ช่วยจัดการทางบัญชีได้อย่างเป็นระบบ
นางสาวฉัตรอรุณ ปานประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางบัญชีอย่างเป็นระบบ ชูสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด เป็นต้นแบบ นำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) ไปใช้บริหารจัดการธุรกิจที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก

สตส.สมุทรสาคร ชูสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้วฯ ใช้โปรแกรม FAS ช่วยจัดการทางบัญชีได้อย่างเป็นระบบนางสาวฉัตรอรุณ ปานประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร เปิดเผยว่า ด้วยภารกิจหลักของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการวางระบบบัญชีสหกรณ์ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ รวมถึงการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบัญชีสู่สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร จึงดำเนินงานตามภารกิจในการส่งผู้สอบบัญชีสหกรณ์เข้าไปตรวจสอบและรับรองงบการเงินของสหกรณ์ ทั้ง 49 แห่งในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาร้ายแรงในเชิงทุจริต อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยที่เป็นข้อสังเกตหรือข้อบกพร่อง ซึ่งสามารถแก้ไขได้ โดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาครทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง คอยให้คำแนะนำปรึกษา และมีการจัดอบรมเสริมองค์ความรู้ทั้งเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และการจัดทำบัญชี เพื่อให้สหกรณ์นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสอดแทรกองค์ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้รู้จักทำบัญชีได้ ใช้เงินเป็นอีกด้วย เพราะจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการดำเนินชีวิตที่มั่นคง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ในสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่องของข้อมูล ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารสหกรณ์และมวลสมาชิก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยนโยบายของ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ ด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบัน ให้ก้าวทันเทคโนโลยีและการสื่อสารที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

โดยการให้บริการด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) ซึ่งพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้กับสหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยบริหารจัดการทางบัญชีจากธุรกิจที่หลากหลาย ให้มีความแม่นยำ โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก โดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด คอยดูแลและให้คำปรึกษาแนะนำในการติดตั้งให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีหลายสหกรณ์ที่นำโปรแกรมดังกล่าวไปใช้และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ทำธุรกิจที่หลากหลาย ครบวงจร และได้นำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารจัดการงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์การเกษตร บ้านแพ้ว จำกัด ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร มาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2517 มีทุนเรือนหุ้นจากสมาชิก จำนวน 90 ล้านบาท ทุนดำเนินการรวม 500 กว่าล้านบาท ดำเนินธุรกิจ 5 ประเภท ประกอบด้วย 1.ธุรกิจสินเชื่อ 2.ธุรกิจเงินรับฝาก 3.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ซึ่งมีทั้งปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและสินค้าอุปโภค บริโภค 4.ธุรกิจรวบรวมผลผลิต เช่น ปลาสลิดและ มะพร้าวน้ำหอม และ 5.ธุรกิจผลิตน้ำดื่ม ซึ่งจากการดำเนินงานมาตลอดระยะเวลา 46 ปี สหกรณ์ฯ เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีมูลค่าจากธุรกิจเงินฝากกว่า 300 ล้านบาทต่อปี สามารถให้บริการทางด้านสินเชื่อ ด้านตลาด ด้านการรวบรวม ด้านการผลิต และสร้างสวัสดิการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความน่าเชื่อถือจากสมาชิกเป็นอย่างดีสตส.สมุทรสาคร ชูสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้วฯ ใช้โปรแกรม FAS ช่วยจัดการทางบัญชีได้อย่างเป็นระบบ

จุดเด่นในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ คือ เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตของสมาชิก ทั้งมะพร้าวน้ำหอม และปลาสลิด โดยเฉพาะปลาสลิด ซึ่งในอำเภอบ้านแพ้ว เป็นแหล่งผลิตปลาสลิดแหล่งใหญ่อันดับต้น ๆ ของประเทศ มีพื้นที่เพาะเลี้ยงประมาณ 10,000 กว่าไร่ ทำให้ในแต่ละปี สหกรณ์ฯ สามารถรวบรวมปลาสลิดจากสมาชิกได้ประมาณ 60 ตัน เพื่อส่งจำหน่ายให้กับพ่อค้าและกระจายสู่เครือข่ายสหกรณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นการช่วยเหลือสมาชิก ได้จำหน่ายปลาสลิดในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งในส่วนนี้ ยังเกี่ยวเนื่องไปถึงธุรกิจจัดหาปัจจัยการผลิตของสหกรณ์ที่จะมีมูลค่าจากการจำหน่ายอาหารปลาสลิดให้กับสมาชิกสูงถึง 160 ล้านบาทต่อปีอีกด้วย

สตส.สมุทรสาคร ชูสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้วฯ ใช้โปรแกรม FAS ช่วยจัดการทางบัญชีได้อย่างเป็นระบบด้วยการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ที่มีหลากหลาย มีมูลค่าค่อนข้างสูงและมีการเชื่อมโยงในบางธุรกิจเข้าด้วยกัน ในอดีตจึงมีความยุ่งยากในการจัดทำบัญชีอยู่บ้าง จนกระทั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร ได้เข้ามาให้คำแนะนำในการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ ก็ทำให้ระบบการเงิน ระบบบัญชีของสหกรณ์ มีความถูกต้อง แม่นยำ มากขึ้น และมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถเข้าใจง่าย ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์หรือสมาชิก สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานและการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ของสหกรณ์ ได้ตลอดเวลา ผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Manage และ Smart Member ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งโปรแกรมทั้งหมดนี้ สหกรณ์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

“โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร (FAS) ช่วยให้การจัดการบัญชีของสหกรณ์ฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ได้ข้อมูลมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานและมีระบบข้อมูลทางบัญชีที่ได้มาตรฐาน สามารถปิดบัญชีประจำปีได้อย่างรวดเร็ว จึงนับว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างความแข็งแกร่งทางบัญชีให้กับสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี และยังสามารถให้บริการสมาชิกแบบจุดเดียว (One Stop Service) เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ใช้บริการตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สร้างความโปร่งใส เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกอีกด้วย” นางประเสริฐศรี กล่าว.

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated