เมื่อพูดถึงร้านค้าในโรงเรียน หลายคนคงนึกถึงร้านค้าที่จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน แต่สำหรับโรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ร้านสวัสดิการโรงเรียนที่นี่ต่างจากที่อื่น เพราะนำพืชผักสวนครัวที่เป็นผลผลิตจากฝีมือนักเรียนมาจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น มะนาว ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ชะอม บวบ กวางตุ้ง ไข่ไก่ และสินค้าอื่นๆ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ กุ้งสด เป็นต้น เพื่อให้คนในชุมชนและชุมชนโดยรอบสามารถเข้ามาจับจ่าย และมั่นใจคุณภาพของสินค้าว่าปลอดภัย ปลอดสาร

"ร้านอิ่มสุข ปลูกอนาคต" โรงเรียนบ้านกระเทียม สร้างความมั่นคงทางอาหารจากโรงเรียน สู่ชุมชน
“ร้านอิ่มสุข ปลูกอนาคต” โรงเรียนบ้านกระเทียม สร้างความมั่นคงทางอาหารจากโรงเรียน สู่ชุมชน

“นายสุเทพ เกิดสมนึก” ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเทียมฯ  กล่าวว่า “ร้านอิ่มสุข โรงเรียนบ้านกระเทียม” มีจุดเริ่มต้นมาจากโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ที่มีมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทและซีพีเอฟสนับสนุนตั้งแต่ปี 2560 จากนั้นซีพีเอฟต่อยอดนำองค์ความรู้เรื่องการเกษตรเข้ามาเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารครบทุกมิติ โดยเฉพาะโรงเรียนสามารถพึ่งพาตนเองในการผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอ ผ่านโครงการ ซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคต ปัจจุบันโรงเรียนมีฐานกิจกรรมด้านเกษตร 10 กิจกรรม ประกอบด้วย โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน โครงการอุโมงค์ผักและศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  โครงการปลูกผักสวนครัวในหลุมพอเพียง โครงการไม้ผลแบบผสมผสาน  โครงการนาข้าวอินทรีย์  โครงการปลูกพืชไร่แบบผสม โครงการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ โครงการแปลงผักปลอดสาร และโครงการร้านค้าอิ่มสุข โรงเรียนบ้านกระเทียม"ร้านอิ่มสุข ปลูกอนาคต" โรงเรียนบ้านกระเทียม สร้างความมั่นคงทางอาหารจากโรงเรียน สู่ชุมชน

“ทางซีพีเอฟเห็นว่าผลผลิตที่โรงเรียนผลิตได้จาก 10 กิจกรรมมีปริมาณมาก จึงแนะนำให้โรงเรียนมีร้านค้าสวัสดิการขึ้นเป็นช่องทางกระจายสินค้าสู่ชุมชน ไม่เพียงช่วยให้ ชาวบ้านในพื้นที่และชุมชนรอบข้างเข้าถึงแหล่งอาหารที่เหมาะสม ได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย ได้เข้าถึงอาหารที่สะอาดปลอดภัย  ที่สำคัญ นักเรียนจะได้เรียนรู้การผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม ควบคู่กับวิธีการบริหารจัดการร้านค้า เป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต โดยมอบหมายให้นักเรียนชั้นป.5 และ ป.6  ช่วยคุณครูดูแลร้านค้าอิ่มสุข ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งหลังจากโรงเรียนเปิดให้บริการร้านอิ่มสุขมาแล้ว  4-5 เดือน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี” ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าว

“ตอนนี้ ร้านอิ่มสุข เป็นที่รู้จักของคนในชุมชนและชุมชนโดยรอบมากขึ้น เพราะมั่นใจคุณภาพของสินค้า พอทราบว่ามีผลผลิตที่มาจากนักเรียน ชุมชนยิ่งให้ความสนใจ เพราะถือว่าเป็นลูกหลานของพวกเขา รายได้จากร้านสามารถนำไปพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียน การที่โรงเรียนต่อยอดร้านอิ่มสุขแห่งนี้ ทำให้คุณครูและนักเรียนได้ร่วมฝึกทักษะการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองและลงมือทำจริง ซึ่งเป็นผลดีกับพวกเขามาก ตอนนี้หลายหน่วยงานใน จ.สุรินทร์ ขอเข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งหวังว่าสิ่งที่ทางโรงเรียนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และชุมชนทำจะสามารถนำไปพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป” คุณครูกล่าว"ร้านอิ่มสุข ปลูกอนาคต" โรงเรียนบ้านกระเทียม สร้างความมั่นคงทางอาหารจากโรงเรียน สู่ชุมชน

ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร และเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการผลิตอาหารให้เพียงพอรองรับความต้องการบริโภคของประชากรในประเทศและประชากรโลก พร้อมทั้งมุ่งมั่นมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารของโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated