ร้านค้าสหกรณ์ ธกส. มุ่งสู่การเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
ร้านค้าสหกรณ์ ธกส. มุ่งสู่การเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง นางโสภา พงศ์กระพันธุ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ ร้านสหกรณ์ ธกส. จำกัด และเครือข่ายสหกรณ์ ได้แก่ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้แทนชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด และผู้แทนชุมนุมสหกรณ์เครดิตแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อส่งเสริมศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด รวมถึงส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์ด้วยการสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างภาคเอกชนและเครือข่ายสหกรณ์ อีกทั้งมุ่งพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นจุดรวบรวมและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่าง ๆ แก่ประชาชนในราคาที่ เป็นธรรม โดยมี นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ร้านสหกรณ์ ธกส. จำกัด ชั้น 8 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated