ธ.ก.ส. ร่วม ก.ล.ต. เปิดการอบรมหลักสูตรการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการลงทุนขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนธนาคาร
ธ.ก.ส. ร่วม ก.ล.ต. เปิดการอบรมหลักสูตรการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการลงทุนขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนธนาคาร

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนายชัพพ์ คงมนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมเปิดการอบรมวิทยากร (Train the Trainer) หลักสูตรการให้ความรู้ทาง การเงิน (Financial Literacy) และการลงทุนขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนธนาคาร ให้กับพนักงาน ธ.ก.ส. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านการเงินการลงทุน อีกทั้งการวางแผนการออมเงิน อันเป็นการเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตในอนาคตให้กับเด็กและเยาวชนโครงการโรงเรียนธนาคารของ ธ.ก.ส. โดยแบ่งการจัดอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน  ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563ธ.ก.ส. ร่วม ก.ล.ต. เปิดการอบรมหลักสูตรการให้ความรู้ทางการเงินธ.ก.ส. ร่วม ก.ล.ต. เปิดการอบรมหลักสูตรการให้ความรู้ทางการเงิน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated