อบรมทหารกองประจำการเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ผลตอบรับล้มหลาม เล็งขยายผลต่อเนื่อง
อบรมทหารกองประจำการเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ผลตอบรับล้มหลาม เล็งขยายผลต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านการเกษตรให้กับทหารกองประจำการสู่ ยอดทหารสนใจเข้าอบรมเกินเป้า พร้อมเร่งวางแผนต่อเนื่องปีที่ 3

ทะลุเป้า!! อบรมทหารกองประจำการเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ผลตอบรับล้มหลาม เล็งขยายผลต่อเนื่อง
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นั่งหัวโต๊ะ…แถลงเรื่องอบรมทหารกองประจำการเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่

 

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ เป็นโครงการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเกษตรแก่ทหารกองประจำการให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้หลังปลดประจำการ รวมถึงช่วยบ่มเพาะและสร้างทายาทเกษตรรุ่นใหม่ด้วย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยดำเนินการร่วมกับ กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม จัดการอบรมที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1- 6 และศูนย์ปฏิบัติการ ซึ่งตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ภายใต้หลักสูตร “การทำการเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รายละเอียดหลักสูตรประกอบด้วย การปรับแนวคิด (Mind set) การวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ระบบการทำการเกษตรแบบผสมผสาน การจัดการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กระบวนการเพาะปลูกพืช การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การตลาดสินค้าเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0 การใช้ ICT กับการเกษตรเชิงพาณิชย์ และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองและแผนพัฒนาอาชีพ โดยทุกหลักสูตรจะเน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการทำงานและช่วยทำให้จดจำได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้หน่วยงานในระดับพื้นที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปติดตามผลการนำความรู้ไปใช้งานจริง ให้คำแนะนำพร้อมสอบถามความต้องการในการอบรมเพิ่มเติม ภายหลังจากที่ทหารเหล่านี้ปลดประจำการไปแล้วด้วยทะลุเป้า!! อบรมทหารกองประจำการเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ผลตอบรับล้มหลาม เล็งขยายผลต่อเนื่อง

ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ของปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีทหารกองประจำการที่เป็นลูกหลานเกษตรกรมาสมัครและเข้ารับการอบรมเกินเป้าหมายที่ได้วางไว้ รวมจำนวน 224 ราย ซึ่งผลสำเร็จจาก 2 ปีที่ผ่านมานั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแผนจะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในปีต่อไปเป็นปีที่ 3 โดยตั้งเป้าจะเปิดรับสมัครทหารกองประจำการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3 จำนวน 200 ราย เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป ทะลุเป้า!! อบรมทหารกองประจำการเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ผลตอบรับล้มหลาม เล็งขยายผลต่อเนื่อง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated