จัดงานยิ่งใหญ่ 100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย
พิธีวางพวงมาลา หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ในโอกาส 100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย

มก. จัดงาน 100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย สืบสานเจตนารมณ์หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ที่ว่า “เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาเป็นของจริง” โดยเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้มาเป็นประธานเปิดงาน 100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย และ พิธีวางพวงมาลา หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ในนามคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และเกษตรกร ร่วมในพิธีจัดงานยิ่งใหญ่ 100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย

100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย จัดงานยิ่งใหญ่ 100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย การจัดงาน 100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 5 กันยายน 2563 ณ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร คณะเกษตร กำแพงแสน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน มาร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อให้สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ และพัฒนา สืบสานวิทยาการทางการเกษตรสมัยใหม่ ให้กับชุมชน และประเทศไทย ต่อไป

100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย 100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการต่อยอดและตอกย้ำ ให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนางานทางด้านการเกษตร ของประเทศ ผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร การประกวดแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร อาทิ การประกวดแพะ การประกวดไก่แจ้ การประกวดแผ่นยางดิบ/การกรีดยาง กิจกรรมฝึกอบรม และนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดวิทยาการทางการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เยาวชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้ และนำความรู้ที่ใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคการเกษตรของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับ คำกล่าวของหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ที่ว่า “เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาเป็นของจริง” โดยมีวัตถุประสงค์ ของการจัดงานดังนี้100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย 100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย

  1. เพื่อฟื้นฟูผลงาน และเผยแพร่เกียรติคุณของหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และสามารถนำมาปรับใช้กับวิถีการเกษตรในยุคปัจจุบัน
  2. เพื่อเผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนให้กับเยาวชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
  3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการเกษตร สถานที่ท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย 100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย

สำหรับประวัติหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ผู้ทรงบุกเบิกงานเกษตรกรรมแผนใหม่ในประเทศไทย จนมีความก้าวหน้าเป็นลำดับมาจนถึงปัจจุบัน พระองค์ได้ทรงริเริ่มทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมขึ้นที่ฟาร์มบางเบิด ในปี พ.ศ.2463 ถือว่าเป็นฟาร์มแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการทำไร่แบบผสมผสาน ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในที่ดอน และในปี พ.ศ. 2510 ท่านทรงได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาการพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากสิกรรมและสัตวบาล พระองค์ท่านทรงมุ่งมั่น และทุ่มเทวางรากฐานให้กับงานด้านการเกษตรของประเทศ นับเป็น คุณูปการต่อวงการเกษตรของประเทศไทยอย่างยิ่ง100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย 100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย

(ข่าวโดย ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 กันยายน 2563)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated