กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี จัดเสวนา “เคมี พระเอกหรือผู้ร้าย” กระตุ้นสังคมเข้าใจบทบาทสำคัญของเคมี เน้นการใช้อย่างปลอดภัยและการบริหารจัดการตามหลักสากล เพื่อประโยชน์ของประเทศในอนาคต
งานเสวนา เคมี พระเอก หรือ ผู้ร้าย

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย นายชัยวัฒน์ นิยมการ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี จัดเสวนา “เคมี พระเอกหรือผู้ร้าย” ดึงนักวิชาการทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน หลากหลายสาขา ร่วมแสดงวิสัยทัศน์บทบาทสำคัญของเคมี มุ่งเน้นความเข้าใจ การใช้และการบริหารจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยตามหลักสากล  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสามารถผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าและสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก โดยมี นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

  1. รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ดร.ชัยภัฏ จันทร์วิไล เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร
  3. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ประธานกิตติมศักดิ์ / กรรมการคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี
  4. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  5. นายชัยวัฒน์ นิยมการ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  6. ดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย
  7. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฮาซเคมโลจิสติกส์แมเนจเมนท์ จำกัด ประธานกลุ่ม Responsible care ® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated