กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) ร่วมแสดงความยินดีงานมุทิตาจิต และสมทบทุนการสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนการเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา ม.เกษตรศาสตร์
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) ร่วมแสดงความยินดีงานมุทิตาจิต และสมทบทุนการสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนการเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา ม.เกษตรศาสตร์

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ศฎาวุฒิ กุลมณี รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยพัฒนาสายพันธุ์เมล็ดพันธุ์และธาตุอาหาร พร้อมคณะ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงานมุทิตาจิต ศ.พิเศษ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ อดีตอาจารย์ภาควิชาคณะพืชไร่นา คณะเกษตร และอดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และปัจจุบันเป็นกรรมการมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติท่านในฐานะผู้เริ่มก่อตั้งงานวิจัยข้าวโพดของกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) พร้อมกันนี้ในฐานะศิษย์เก่าจึงได้ร่วมกันบริจาคทุนจำนวน 150,000 บาท เพื่อสมทบสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน และวิจัยด้านการเกษตร อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิต งานวิจัยและงานบริการวิชาการ ตลอดจนนวัตกรรมด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรไทย

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) ร่วมแสดงความยินดีงานมุทิตาจิต และสมทบทุนการสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนการเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา ม.เกษตรศาสตร์ทั้งนี้ รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา อาจารย์มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ดร.เอนก ศิลปพันธุ์ ในฐานะศิษย์เก่าและผู้ร่วมก่อตั้งงานวิจัยข้าวโพด ได้ร่วมแสดงความยินดีในงานมุทิตาจิตของ ศ.พิเศษ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนางานวิจัย รวมทั้งนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรไทยในอนาคต

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated