กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ ในยุค New Normal” เตรียมความพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ ในยุค New Normal” เตรียมความพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ ในยุค New Normal” เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างความสำเร็จของระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ ในยุค New Normal” เตรียมความพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงานสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตร โดยมีโครงการที่สำคัญ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ประกอบด้วย สินค้าพืช ปศุสัตว์ และสินค้าประมง ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าที่สำคัญดังกล่าว จะต้องทำการผลิตในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมโดยมีหลักการ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ผลผลิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยงกับตลาดเพื่อบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า แก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งการดำเนินการ เพื่อปรับโครงสร้างการผลิต เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว กระทรวงฯ ได้นำระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เข้ามาใช้ เพื่อให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต การบริหารจัดการร่วมกันและรวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยมีการกำหนดพื้นที่ดำเนินการ สินค้าที่จะดำเนินการ และให้มีผู้จัดการพื้นที่ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินการในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน จัดทำแผนการผลิต แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และแผนการตลาด เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการผลิตตามแผน มีการติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงวิธีการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกร

ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างศักยภาพด้านการเงินการบัญชีแก่ประชาชน ผ่านการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการจัดทำบัญชี และมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่สำเร็จผล ในด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการบัญชีแก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ให้มีความรู้และเข้าใจในการนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการ ภาคการเกษตรได้ รู้รายรับ รายจ่าย รู้เวลาที่เหมาะสม และผลิตได้อย่างสมดุลตามกำลังของตนเองและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สิน รู้จักความพอมี พอกิน พอใช้ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ตนเองและครอบครัว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีอาสาสมัครด้านบัญชี (ครูบัญชี) เป็นเครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบัญชีให้กับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ให้มีความพร้อมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีภูมิคุ้มกันความจนด้วยบัญชี สามารถใช้ข้อมูลจากบัญชีวิเคราะห์ลดต้นทุนการผลิต วิเคราะห์วางแผนการผลิต ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและปรับเปลี่ยนอาชีพได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนรู้ทุนต้นกำไรที่แท้จริงของตนได้

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ ในยุค New Normal” เตรียมความพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่
นายโอภาส ทองยงค์

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยบูรณาการขับเคลื่อนการนำระบบบัญชีไปวางรากฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร สามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการภาคการเกษตรได้ รู้รายรับ รายจ่าย สามารถวางแผนการผลิตและการตลาดให้ตรงตามช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรายบุคคลอย่างเข็มแข็ง มุ่งสร้างเกษตรกรที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีในการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจรายสินค้าตามรายอาชีพ ในพื้นที่แปลงใหญ่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดให้มีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ ในยุค New..Normal” ขึ้น เพื่อให้การส่งเสริมการจัดทำบัญชีสู่เกษตรกรเป้าหมายในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกลไกการ บูรณาการทำงานของทั้งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชน ในการใช้ข้อมูลทางบัญชีแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จำนวน ๓๐๘ คน และบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน ๓๗๘ คน รวมทั้งสิ้น ๖๘๖ คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ ในยุค New Normal” เตรียมความพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่

กิจกรรมภายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างความสำเร็จของระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มิติทางบัญชี… ปัจจัยความสำเร็จของระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” การบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” ประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อ..“มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ ในยุค New..Normal” และศึกษาดูงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated