สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดคูโบต้าฟาร์ม จ.ชลบุรี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “คูโบต้าฟาร์ม” ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในอาเซียน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดคูโบต้าฟาร์ม ณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โอกาสนี้คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี เฝ้าทูลละออง พระบาทรับเสด็จ โดยคูโบต้าฟาร์ม ถือว่าเป็น ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน บนเนื้อที่มากกว่า 220 ไร่ โดยใช้นวัตกรรมเกษตรครบวงจร เพื่อยกระดับให้เป็นเกษตรแม่นยำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้ผลลัพธ์คุ้มค่า รวมถึงบริหารจัดการรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อนำพาภูมิภาคอาเซียนไปสู่เกษตรยุคใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยมุ่งหวังให้ทุกคนได้เข้าถีงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรของไทย

ทรงประทับรถพ่วงพระที่นั่งลากจูง
ทรงประทับรถพ่วงพระที่นั่งลากจูง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด คูโบต้าฟาร์ม ณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โอกาสนี้นายทาคาโนบุ อะซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงาน พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เข้าสู่พลับพลาพิธี โดยมี นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กราบบังคมทูลถวายรายงาน และนายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด รับพระราชทานเข็มที่ระลึก

ทรงสนพระทัยนิทรรศการ
ทรงสนพระทัยนิทรรศการ

จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระดำเนินไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายเพื่อเปิด “ป้าย KUBOTA FARM” และ “อาคารเกษตรชัยพัฒน์” และทรงปลูกต้นประดู่ป่า ทั้งนี้คณะผู้บริหารทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเช็คเงินสดและของที่ระลึก พร้อมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการภายในอาคาร และประทับรถพ่วงพระที่นั่งลากจูงทอดพระเนตรพื้นที่คูโบต้าฟาร์มโดยรอบ และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก

สยามคูโบต้าได้คำนึงถึงการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสําคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดตั้งคูโบต้าฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้เทคนิคด้านการเกษตร (Agriculture Solutions) ผสานการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinery Solutions) ที่คำนึงถึงความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงทุกนวัตกรรมเกษตรครบวงจรที่ใช้ได้จริงตลอด 9 โซนการเรียนรู้
บนพื้นที่กว่า 220 ไร่ อีกทั้งถือได้ว่าเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่แห่งแรกของอาเซียน

นอกจากนี้ คูโบต้าฟาร์มยังได้น้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย มาเป็นแนวทางสร้างโซนเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า และนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนารูปแบบการเกษตรสมัยใหม่ มุ่งเน้นการบริหารจัดการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่บน 3 พื้นฐานหลักคือ พึ่งพาตนเอง เกิดการแบ่งปัน พร้อมทั้งนำผลผลิตที่เหลือมาขายสร้างรายได้

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ภายในฟาร์มประกอบด้วย อาคารนิทรรศการ “อาคารเกษตรชัยพัฒน์” ที่ได้รับชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อันหมายถึง “อาคารที่เป็นแหล่งความสำเร็จ และความเจริญทางการเกษตร” พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร ภายในอาคารบริเวณห้องโถงเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์เกษตร” นำเสนอพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาการเกษตร  รวมถึงนำเสนอนิทรรศการความเป็นมา แนะนำโซนต่างๆ ในรูปแบบจอ 360 องศา แอปพลิเคชันปฏิทินการเพาะปลูก (KAS Crop Calendar Application) นวัตกรรมเกษตร IoT ที่ใช้ภายในคูโบต้าฟาร์ม รวมถึงโซลูชั่นต่างๆ ผ่านบอร์ดนิทรรศการรูปแบบ Interactive และโซนสร้างประสบการณ์จริง ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 โซน ดังนี้

1. โซนปรึกษาเกษตรครบวงจร (KAS Consultant Zone) แนะนำการทำเกษตรแบบครบวงจรของสยามคูโบต้าและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบตัวต่อตัว

2. โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา (Precision Rice Farm and Crop Rotation Zone) นำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำเกษตรมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งในโซนนี้จะนำเสนอ 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1.โซลูชั่นปลอดนาหว่าน (Zero Broadcast) แสดงตัวอย่างด้วยการส่งเสริม 3 วิธี คือ การปักดำ การหยอดน้ำตม และการหยอดข้าวแห้ง 2.GNSS ระบบควบคุมทิศทางอัตโนมัติ 3.โดรนฉีดพ่นทางการเกษตร 4.แอปพลิเคชั่นปฎิทินการเพาะปลูก (KAS Crop Calendar Application) 5.การบริหารเครื่องจักรด้วยคูโบต้า
นวัตกรรมอัจฉริยะ KUBOTA Intelligent Solutions (KIS) หรือระบบ GPS telematics ที่สามารถระบุพิกัดของเครื่องจักรกลคูโบต้าและดึงข้อมูลรายงานออกมาให้เกษตรกรพัฒนาประสิทธิภาพการทำเกษตรได้

3. โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory Agriculture Zone) พื้นที่จำลองการเพาะปลูกที่น้อมนำแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าและนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนารูปแบบการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดรายได้ตลอดปี

4. โซนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ (Para Rubber Oil Palm and Fruits Zone) เสนอรูปแบบการเพาะปลูกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า

5. โซนระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Construction Zone) นำเสนอการใช้งานรถขุดคูโบต้า ที่เหมาะสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร

6. โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ (Modern Field Crop Farm Zone) แสดงรูปแบบการเพาะปลูกอ้อย
มันสำปะหลัง และข้าวโพดด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจรในทุกขั้นตอน เทคนิคการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ตลอดจนแนะนำวิธีการและนวัตกรรมเกษตรต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อลดการเผาหลังจากเก็บเกี่ยว

7. โซนวิจัยเกษตรครบวงจร (KAS Research Zone) วิจัยและพัฒนารูปแบบการทำเกษตรครบวงจรด้วยนวัตกรรมเกษตรครบวงจร รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพดินร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน

8. โซนอบรมเกษตรครบวงจร (KAS Training Zone) พื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรครบวงจร เพื่อสร้างทักษะให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ สามารถนำกลับไปใช้พัฒนาในพื้นที่ของตนเองได้จริง

9. โซนพื้นที่สร้างประสบการณ์นวัตกรรมการเกษตร (Innovation Experience Zone) พื้นที่สำหรับทดลองใช้ และเลือกเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกของเกษตรกร

โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา
โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งปณิธานที่จะพัฒนาคูโบต้าฟาร์ม ให้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้เกษตรแม่นยำอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมนำพาภูมิภาคอาเซียนไปสู่เกษตรวิถีใหม่ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated