บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว มูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิวส์ จำกัด สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เปิดตัว โครงการ Better Farms, Better Lives
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว มูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิวส์ จำกัด สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เปิดตัว โครงการ Better Farms, Better Lives

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว มูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิวส์ จำกัด เปิดตัวโครงการ Better Farms, Better Lives มอบชุดผลิตภัณฑ์และ อุปกรณ์ความปลอดภัยจำนวน 50,000 ชุด พร้อมโครงการการฝึกอบรมความรู้ รวมมูลค่า 20 ล้านบาท เพื่อช่วยเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทย

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว มูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิวส์ จำกัด สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เปิดตัว โครงการ Better Farms, Better Lives
นายนราพัฒน์ แก้วทอง

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Better Farms, Better Lives พร้อมรับมอบชุดผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ความปลอดภัยจำนวน 50,000 ชุด พร้อมโครงการการฝึกอบรมความรู้การผลิตข้าวในวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยี่ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ลดเวลาและแรงงาน ทำให้ชุมนุมชนเกิดความยั่งยืน รวมมูลค่า 20 ล้านบาท จาก นายโจว ฝาน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาครอบคลุม จังหวัดปทุมธานี สุพรรณบุรี พิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียง 26 จังหวัด

ในพิธีเปิดโครงการ Better Farms, Better Lives ยังได้รับเกียรติจากนายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรหลักในการดำเนินการโครงการฯ และผู้นำกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดปทุมธานี

 

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว มูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิวส์ จำกัด สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เปิดตัว โครงการ Better Farms, Better Lives
เกษตรกร

นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า “ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งกรมการข้าว มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชาวนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดภัยทั่วประเทศ ในการสร้างการรับรู้ในชุมชนเกี่ยวกับการผลิตข้าวและการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ภายใต้การดำเนินการโครงการ Better Farms, Better Lives นี้ กรมการข้าวได้สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ตลอดจน ระบบการผลิตแปรรูปและการจัดการตลาดผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้บนพื้นฐานของหลักความพอเพียง สีกินเหลือขาย”

นายวีรพล เจริญพานิช ผู้บริหารประจำประเทศไทยและเวียดนาม แผนกครอปซายน์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไบเออร์ประกาศความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยมากกว่า 100 ล้านราย ในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยภายในปี 2573 ทั้งนี้ โครงการ Better Farms, Better Lives มีวัตถุเพื่อช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเกษตรกรรายย่อย ถือเป็นกำลังสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของประชากรโลกที่มีเนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือไปจากการส่งมอบชุดผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ความปลอดภัย ไบเออร์จะทำงานร่วมกับพันธมิตรในการจัดทำคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์และจัดการฝึกอบรมองค์ความรู้การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย กล่าวว่า มูลนิธิฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ และความห่วงใยภาคการเกษตร ควบคู่กับการทำกิจกรรมเติมพลัง 4 องค์ความรู้อาชีพชาวนาไทย นอกเหนือจาก ด้านความปลอดภัย การเน้นเพื่อสร้างนวัตกรรมบนความพอเพียงสีกิน เหลือขาย และจะร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฟื้นฟูถิ่นฐานวิถีชีวิตใหม่ ตลอดจน เน้นการสร้างระบบเงินออม เศรษฐกิจชุมชนชาวนาไทยสู่ความยั่งยืนภายใต้โครงการโดยการดำเนินงาน จะร่วมกับอาสาสมัคร เกษตรกรแกนนำ 52 คนที่ได้ผ่านการคัดกรองและอบรมทีมงาน เพื่อให้บริการชาวนา 50,000 ครอบครัวในชุมชน 26 จังหวัดเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว มูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิวส์ จำกัด สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เปิดตัว โครงการ Better Farms, Better Lives

นายชวลิต ตั้งอริยกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส์ จำกัด ในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจของไบเออร์ กล่าวว่า  เกษตรกรในประเทศไทยไม่เพียงแต่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 แต่ยังประสบปัญหาจากภัยเเล้งในช่วงที่ผ่านมา โครงการ Better Farms, Better Lives ของไบเออร์นี้จะช่วยให้เกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิตในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกที่มาถึงนี้ โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จะให้การช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยงให้กับเกษตรกรส่วนหนึ่งในโครงการฯ สู่ตลาดรับซื้อผลผลิต เพื่อเป็นการช่วยเหลือในด้านการตลาดของผลผลิตข้าวที่ผลิตได้ และเป็นการสนับสนุนรายได้ของเกษตรกรให้สามารถผ่านช่วงสถานการณ์ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน”

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated