กรมหม่อนไหมบูรณาการร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ถ่ายทอดความรู้ด้านหม่อนไหม สร้างศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมครบวงจรในทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมในทัณฑสถานแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขัง พร้อมคืนคนดีสู่สังคม ทั้งยังจัดลงนามความร่วมมือกับ บริษัท จุลไหมไทย จำกัด เพื่อให้มีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน ตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560

ศูนย์เรียนรู้เขาพริก 16

นายสันติ กลึงกลางดอน รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า ตามที่กรมหม่อนไหม ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกรมราชทัณฑ์ ในการดำเนินงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม และโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพในเรือนจำและทัณฑสถาน พัฒนาให้ผู้ต้องขังมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สามารถนำไปประกอบอาชีพสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับชุมชนหลังพ้นโทษอย่างมีความสุข

ทั้งนี้ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ร่วมกับทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก สร้างศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมครบวงจรขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม ในการปลูกหม่อนใบและหม่อนผลสด การเลี้ยงไหม การสาวไหม และการแปรรูปหม่อนไหมให้แก่ผู้ต้องขังโดยปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ (หม่อนผลสด) จำนวน 8 ไร่หม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ จำนวน 25 ไร่หม่อนพันธุ์สกลนคร จำนวน 13 ไร่รวมพื้นที่ที่ปลูกหม่อนไปแล้วทั้งสิ้น 46 ไร่ และมีเป้าหมายจะปลูกหม่อนเพิ่มเป็น 80 ไร่”

ศูนย์เรียนรู้เขาพริก 09

“อีกทั้งขณะนี้สามารถจำหน่ายใบหม่อนให้กับ บริษัท ไทยซิลค์ โปรดัคส์ จำกัด นำไปผลิตเป็นชาใบหม่อนแล้วกว่า 400 กิโลกรัมและยังได้ปรับปรุงห้องเลี้ยงไหมเพื่อเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม และส่งรังไหมจำหน่ายให้กับบริษัท จุลไหมไทย จำกัด ถือเป็นแหล่งเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม(รังขาว)ในทัณฑสถานแห่งแรกในประเทศไทย”

ศูนย์เรียนรู้เขาพริก 01

นายสันติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามสัญญาซื้อขายรังไหมอุตสาหกรรมระหว่างทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกกับบริษัท จุลไหมไทย จำกัด ดังกล่าว กรมหม่อนไหมได้ดำเนินการจัดหาตลาดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน ตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอนและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated