กรมส่งเสริมฯนำเกษตรกรแปลงใหญ่พบผู้ประกอบการ ชวนร่วมงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำเกษตรกรแปลงใหญ่พบผู้ประกอบการ ชวนร่วมงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นระบบส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่เป็นหลักในการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมๆไปกับการร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มการผลิต มีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน การบริหารจัดการ และการจัดการด้านการตลาดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ตามข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) หรือเป็นพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ มีขนาดที่คุ้มค่าต่อการลงทุน (Economy of Scale) สามารถใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันจากการรวมซื้อรวมขาย การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรกลร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง มีกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการเข้าถึงการส่งเสริม สนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านองค์ความรู้ แหล่งทุน ให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิต

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

“นอกจากนี้ ยังเน้นให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มีช่องทางการตลาดรองรับ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาตลาดให้กว้างขวาง และหลากหลายยิ่งขึ้นมีปัจจัยพื้นฐานเพียงพอต่อการผลิต มีการนำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาใช้ในการพัฒนาการผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้า และร่วมกันดำเนินการบริหารจัดการการผลิต ตั้งแต่การร่วมกันกำหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานปัจจุบัน มีดังนี้(ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563)

1) มีการรับรองแปลงใหญ่ จำนวน 6,868 แปลง เกษตรกร 408,194 ราย พื้นที่ 6,615,298 ไร่

2) มูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าแปลงใหญ่สะสม 4 ปี (2559-2562) รวมมูลค่าเพิ่ม 36,180.25 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ลดต้นทุน 16,888.76 ล้านบาท และเพิ่มผลผลิต 19,291.48 ล้านบาท

3) การรับรองมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 157,832 ราย ได้แก่  GAP 131,262 ราย เกษตรอินทรีย์ 15,509 ราย RSPO 2,270 ราย อื่นๆ 8,791 ราย

และ 4) การเชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ่ ได้แก่ ตลาดข้อตกลงล่วงหน้า 876 แปลง ตลาดอื่นๆ 5,964 แปลง และตลาดออนไลน์ 304 แปลง

กรมส่งเสริมการเกษตรนำเกษตรกรแปลงใหญ่พบสื่อและผู้ประกอบการ เชิญชวนร่วมงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ผลผลิตคุณภาพ ต่อยอดทางธุรกิจ
กรมส่งเสริมการเกษตรนำเกษตรกรแปลงใหญ่พบสื่อและผู้ประกอบการเชิญชวนร่วมงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ผลผลิตคุณภาพ ต่อยอดทางธุรกิจ

พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ครั้งที่ 2 กรมส่งเสริมการเกษตรนำโดยนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ตัวแทนเกษตรกรแปลงใหญ่ เข้าเยี่ยมและพบปะผู้ประกอบการ รวมถึงสื่อมวลชน เพื่อเชิญชวนร่วมงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ผลผลิตคุณภาพ ต่อยอดทางธุรกิจ

โดย นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้กำหนดจัดงาน  “เกษตรสร้างชาติ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 นี้ ณ ที่อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งเป็นมหกรรม productpremium จากเกษตรกรไทย เพื่อให้งานมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมหภาครวมทั้งการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรและแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากตลาดท้องถิ่น ตลาดภูมิภาค สู่ตลาดต่างประเทศและตลาดออนไลน์ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานรากมีการกระจายตัวของรายได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้โดยตรงเชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรและทำความเข้าใจว่า เกษตรสร้างชาติได้อย่างไร และสินค้าเกษตรไทย พร้อมไปตลาดโลกแล้ว

กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย พบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ที่เป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จาก 6 แห่งทั่วประเทศ เกษตรแปลงใหญ่ ที่รวมกลุ่มการผลิต เปลี่ยนสินค้าจากขายในประเทศ ยกระดับสินค้า Premium to fly เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความรู้และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนหันกลับมาทำการเกษตรเป็นอนาคตของการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป พบความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท พร้อมเข้าใจกลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ กระบวนการส่งเสริมผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งต่อความรู้ไปสู่เกษตรกรรายย่อยอื่นๆ สร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติดูแลพื้นที่การเกษตรของตัวเองในทุกด้านทั้งการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผ่าน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การเฝ้าระวังศัตรูพืช ผ่าน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ส่งเสริมการใช้ดินและปุ๋ยที่เหมาะสมในการปลูกพืช ผ่าน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) รวมทั้งสร้างตัวแทนเกษตรกรเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ผ่าน อาสาสมัครเกษตรกร (อกม.)

S__7782406

นอกจากนี้ยังได้ตื่นตาไปกับ นวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ ขยายเนื้อเยื่อสัปปะรดกินสด พันธุ์ MD2 และโชว์นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น หุ่นยนต์อารักขาพืช จาก ม.เกษตร อิ่มท้อง กับครัวไทย ห้ามพลาดการช๊อปปิ้งสินค้าเกษตรคุณภาพ productpremium หลากหลายประเภท กว่า 1,000 รายการ เพื่อย้ำความมั่นใจ “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”อาหารสด เช่น ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เป็นต้นว่า อินผลัมผลสด บุรีรัมย์ หน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ ชัยภูมิผลไม้ปลอดสารพิษ อโวคาโว วังน้ำเขียว ส้มโอทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช อาหารแปรรูป เช่น ปลานิลหยอง หนองบัวลำภู ปลาส้มสติ๊ก นครราชสีมา ปลาร้าก้อนสำเร็จ อำนาจเจริญ เงาะสอดไส้ฟรีซดราย ชุมพร อาหารปรุงสุก เช่น ข้าวหมกอาหรับ ปัตตานี หมูหมักปลาร้า สุพรรณบุรี เส้นจันท์ผัดซอสมังคุด จันทบุรี น้ำพริกด้วงมะพร้าว เลย นาซิดาแฆ นราธิวาส ซาเตข้าวอัด นราธิวาส อาหารสุขภาพ เช่น ผักเคลแผ่นอบกรอบ นครปฐม น้ำผักโขมผสมฟักทอง จันทบุรี ซุปข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมคอลลาเจน ชลบุรี ชาเห็ดหลินจือ สระแก้ว ผงมะเขือเทศชงพร้อมดื่ม อาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง สงขลา มะม่วงป๊อบ สุโขทัย บิสกิตกล้วยน้ำว้าสอดไส้แยมมะกรูด พิจิตร กล้วยผง กำแพงเพชร  มะพร้าวผง สมุทรสาคร จิ้งหรีดผง สุโขทัย มะขามผงชงดื่ม อุตรดิตถ์ สแปรดถั่วลายเสือ แม่ฮ่องสอน

S__7782407

เลือกสรรพัสตราภรณ์ กว่า 100 ร้านค้า จากแม่บ้านเกษตรกรคุณภาพ เช่น ผ้าทอนาหมื่น ตรัง  ผ้าไหมแก้มฝ้ายทอมือ น่าน ผ้าไหมยกดอก ลำพูน ผ้าทอมัดหมี่สี่ตะกอ ลพบุรี

สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จับคู่ Business Matching เปิดโอกาสให้กับเกษตรกรไทย ได้เป็นผู้ประกอบการเกษตร พบปะผู้ส่งออก Start up ส่งสินค้าดีมีคุณภาพสู่ตลาดสากล รวมทั้งการส่งเสริมให้เกษตรกรขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น โดยจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

S__7782405

ฝึกอาชีพ DIY หนึ่งวันทำได้จริง กว่า 30 หลักสูตร เช่นขนมจีนน้ำยาเห็ด ผักบุ้งดองสูตรโบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธุ์แคคตัส  น้ำพริกกากหมู

กิจกรรมสาระบันเทิง ให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและผู้เข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภัย คำแนะนำการปลูกพืช คลินิกพืช โชว์การเดินแบบผ้าไทย สาธิตการทำอาหารจากเชฟชั้นนำ มินิคอนเสริต์จากศิลปินชื่อดัง

ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชาติ และเห็นถึงพลังของพี่น้องเกษตรกรไทย ในงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 มหกรรม product premium ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 ณ ที่อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี “Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง”

S__7782403

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated