เกษตรฯ ชูโปรเจค Agri biz Idol เฟ้นหาสุดยอด ปั้นนักธุรกิจเกษตรไทย
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนา Smart Farmer..

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลทำให้ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างทันยุคสมัย เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้เกษตรฯ ชูโปรเจค Agri biz Idol เฟ้นหาสุดยอด ปั้นนักธุรกิจเกษตรไทย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเปิดการอบรมการพัฒนา smart farmer ผู้ประกอบการต้นแบบฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายสำคัญ คือ พัฒนาเกษตรกร ให้เป็น Smart Farmer เพื่อรองรับเกษตร 4.0 รวมไปถึงพัฒนาสินค้าเกษตร ยกระดับให้เป็น Smart Production มีคุณภาพสูง ปลอดภัย มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องมีเกษตรกรต้นแบบที่ดำเนินกิจกรรมการเกษตรในลักษณะผู้ประกอบการ และต้องปรับวิธีทำการเกษตรจากรูปแบบเดิมจากปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) และการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming) ที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรด้วยการบริหารจัดการ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้แรงงาน ลดต้นทุนการผลิต บริหารจัดการปัจจัยการผลิตและกิจการที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า รวมถึงเพิ่มคุณค่าและมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกษตรกรรุ่นใหม่ต้องเป็นผู้นำด้านเกษตรที่เป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ เพื่อเป็นกำลังของภาคเกษตรในอนาคตเกษตรฯ ชูโปรเจค Agri biz Idol เฟ้นหาสุดยอด ปั้นนักธุรกิจเกษตรไทย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบเพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ หรือ Agri BIZ Idol Development Project รับสมัครจากเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีแผนธุรกิจ และอยากที่จะพัฒนาสินค้าเกษตรจากทั่วประเทศ คัดเลือกเหลือ จำนวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร ออกเป็น 8 กลุ่มผู้ประกอบการเกษตร ได้แก่ เกษตรวิถีอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า เกษตรท่องเที่ยว เกษตรไฮเทค เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรแปลงใหญ่ และบริการเกษตร เข้าอบรมจากทีมวิทยากรชั้นนำ Coach Agri – biz เช่น คุณกุลพล คุปรัตน์, ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ เป็นต้น และ มีเมนเทอร์พี่เลี้ยงมากประสบการณ์แต่ละด้านเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการเกษตร คอยสนับสนุนให้กับทีมเกษตรกร Agri Biz Idol เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ เน้นแผนธุรกิจเกษตรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรของตัวเองที่มีอยู่  หรือต่อยอดการบริหารจัดการกิจการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้เกษตรฯ ชูโปรเจค Agri biz Idol เฟ้นหาสุดยอด ปั้นนักธุรกิจเกษตรไทย

นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ Agri biz Idol จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร และก้าวสู่การเป็น นักธุรกิจเกษตร มีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรเพื่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกด้วยเกษตรฯ ชูโปรเจค Agri biz Idol เฟ้นหาสุดยอด ปั้นนักธุรกิจเกษตรไทยเกษตรฯ ชูโปรเจค Agri biz Idol เฟ้นหาสุดยอด ปั้นนักธุรกิจเกษตรไทยเกษตรฯ ชูโปรเจค Agri biz Idol เฟ้นหาสุดยอด ปั้นนักธุรกิจเกษตรไทย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated