อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินหนุน บจธ. ใช้ข้อมูลแผนที่ เพื่อช่วยปรับปรุงพัฒนาคุณภาพดินและร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินให้มีประสิทธิภาพ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินหนุน บจธ. ใช้ข้อมูลแผนที่ เพื่อช่วยปรับปรุงพัฒนาคุณภาพดินและร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินให้มีประสิทธิภาพ...

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินหนุน บจธ. ใช้ข้อมูลแผนที่ เพื่อช่วยปรับปรุงพัฒนาคุณภาพดินและร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินให้มีประสิทธิภาพ หลังเห็นว่า บจธ. คือหน่วยงานสำคัญที่เข้ามาเติมเต็มในการสนับสนุนที่ดินทำกินให้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างกรมพัฒนาที่ดินและสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้สองหน่วยงานเกิดความร่วมมือในการใช้แผนที่ หรือข้อมูลทางแผนที่ รวมทั้งเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันในการปรับปรุงดินเพื่อเกษตรกรรม และสนองนโยบายด้านการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีระบบการวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

โยนก2ขณะที่นายกุลพัชรแจ้งว่าที่ผ่านมา บจธ. ได้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีที่ดินทำกินแต่ไม่เพียงพอดำรงชีพ ให้มีที่ดินทำกิน รวมทั้งช่วยป้องกันการสูญเสียสิทธิจากการขายฝากหรือจำนองกว่า 400 ราย และยังมีโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร และโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในหลายจังหวัด หลายพื้นที่

IMG-4856“สถานการณ์โควิด – 19 มีคนตกงานจากโรงงานปิดกิจการ เป็นคนที่มีความรู้ ที่เรียนจบชั้น ปวส. ปวช. จบช่างยนต์ ช่างอะไรต่างๆ แล้วตกงาน คาดว่าถึงสิ้นปีนี้จะมีคนตกงานจากโควิดประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งบจธ. ได้เสนองบประมาณในการช่วยเหลือคนเหล่านี้ที่กลับไปบ้านเกิด กลับภูมิลำเนาให้มีที่ดินทำกิน เป็นโครงการต้นกล้าคืนถิ่น วิถีปกติใหม่ เราจะมีการอบรมเรื่องเกษตรกรทฤษฎีใหม่ และแนวทางศาสตร์พระราชา ให้เขาได้ทำกินในที่ดินอย่างมั่นคง โดยเริ่มจากบจธ. ให้เช่าที่ดินก่อน จนเขามีรายได้แล้วก็จะให้เช่าซื้อ จะได้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง” นายกุลพัชร กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated