สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เดินหน้ารับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพิ่มช่องทางให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมและความเป็นอยู่วิถีการเกษตรไทย ภายใต้แนวทางการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน ให้มีความยั่งยืน อีกทั้งเพื่อเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชน รวมถึงให้เพื่อนักท่องเที่ยวได้สัมผัสและบริโภคผลผลิตทางการเกษตรที่มีรสชาติดี สดใหม่ มีคุณภาพต่อสุขภาพ..

S__5799939

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated