สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง สนองนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ในโครงการ “บ้านพอเพียง เลี้ยงชีวิตสู่โควิด-19” ผลิตพันธุ์พืชดีแจกจ่ายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ คาดหวังลดต้นทุนการดำรงชีพในยามวิกฤติการระบาดของโควิด-19 พร้อมมีเมล็ดพันธุ์พืชดีเพื่อเพาะปลูกรุ่นต่อไปได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยในระหว่างตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ต่อการดำเนินงานใน โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ว่า เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการ บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือดูแลและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ตลอดถึงสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรทำให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ที่สำคัญเพื่อให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการโควิด-19 ได้มีพืชอาหาร บริโภคสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนการแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชพันธุ์ดีในท้องถิ่น

S__10027044โดยการดำเนินงาน “โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด – 19” ได้ผลิตต้นพันธุ์พืชผักและพืชสมุนไพร จำนวน 7 ชนิด รวมทั้งสิ้น 3,634,464  ต้น แยกเป็นพืชผักและสมุนไพรหลัก จำนวน 4 ชนิด ที่เป็นที่นิยมในการบริโภคและสามารถผลิตจากเมล็ดได้ง่าย ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร มะละกอ พริก และมะเขือ จำนวน รวม 2,271,540 ต้น และพืชผัก สมุนไพรเสริม จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ มะรุม ผักหวานบ้าน และแคบ้าน จำนวน  1,362,924 ต้น โดยมอบให้แก่เกษตรกรจำนวน 3 ครัวเรือนต่อหมู่บ้าน ในพื้นที่ 7 หมื่นหมู่บ้านทั่วประเทศ นำไปปลูก ใน 3 ครัวเรือน ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และครอบครัวตัวอย่างอีก 2 ครอบครัวในหมู่บ้านนั้นๆ ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทั้ง 3 ครอบครัวนี้จะเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกร หรือ ประชาชนทั่วไปรายอื่นๆ ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป

“ขณะนี้กำลังแจกจ่ายต้นพันธุ์พืชไปยังเกษตรกรซึ่งนอกจากจะปลูกเพื่อบริโภคแล้วก็ยังจะสนับสนุนให้เกษตรกรที่เป็นต้นแบบปลูกเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ดี เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรรายอื่นๆ และตนเองได้นำมาปลูกในรุ่นต่อๆ ไปด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดี ซึ่งคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายประจำวัน มีปริมาณเมล็ดพันธุ์ดีมากขึ้น และเพิ่มปริมาณสมุนไพรที่ใช้ป้องกันรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามภูมิปัญญาไทยได้ ทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตร จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอีกด้วย” นายทวี กล่าว

5EF981BA-C1D2-4938-9A74-06AD134C61D5-L0-001

ด้าน นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวว่าในส่วนของจังหวัดระยอง ทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ซึ่งรับผิดชอบจังหวัดระยอง มีจำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองระยอง อำเภอบ้านค่าย อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ อำเภอปลวกแดง อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านฉาง และ อำเภอเขาชะเมา ได้ทำการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดี เพื่อสนับสนุนโครงการฯ ประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจร  มะละกอ  พริก มะเขือ พืชเสริม ได้แก่ มะรุม ผักหวานบ้าน แคบ้าน กระเพรา และ หม่อน รวม 21,376 ต้น ส่วนจังหวัดอื่นๆ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี จะดำเนินการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้เช่นกัน

“ช่วงนี้ในหลายพื้นที่ได้ทำการคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจแล้ว และกำลังทยอยส่งพันธุ์พืชพันธุ์ดีที่ได้รับการเพาะชำเรียบร้อยแล้วมอบให้เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองต่อไป” นายดำรงฤทธิ์ กล่าว

26A19B07-BF87-48E3-BA31-D837ED832427-L0-001

นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดระยอง กล่าววว่า สำนักงานเกษตรระยองได้ร่วมกับ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเดินหน้า “โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู่โควิด-19”เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับพี่น้องเกษตรกรจังหวัดระยอง โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดระยอง ผนึกกำลังทีมงานในสังกัด ร่วมส่งมอบพันธุ์พืชผักให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อส่งต่อให้เกษตรกรทุกอำเภอในจังหวัดระยอง  ตามโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู่โควิด-19 เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีพืชอาหารบริโภค ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สามารถดำรงชีวิต และพึ่งพาตนเองได้ โดยพันธุ์ผักที่ส่งมอบมีทั้งหมด 8 ชนิด ประกอบด้วย พริก มะเขือ มะรุม กะเพรา มะรุม ผักหวานบ้าน มะละกอ ฟ้าทะลายโจร รวมทั้งหมด 4,064 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดระยอง

S__19505169

“โครงการบ้านพอเพียงฯ เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จะมีการสร้างจุดเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร จำนวน 1 จุด ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาเป็น “ศูนย์พันธุ์พืชชุมชน” ในอนาคตและเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่อไป” นางระนอง กล่าว

E83ADEDA-5063-4836-A31F-FECD591B7925-L0-001

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated