ธ.ก.ส. ปลูกป่า สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
ธ.ก.ส. ปลูกป่า สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

ธ.ก.ส. เดินหน้าโครงการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ” เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 สืบสานแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยดำเนินการปลูกป่าพร้อมกัน 218 ไร่ และสร้างฝายชะลอน้ำ อีกจำนวน 68 ฝาย ทุกภาคทั่วประเทศ

1595928940863

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ธนาคาร         เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บนพื้นที่ 20 ไร่ ณ บ้านบึงไม้ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเข้าร่วมงาน โดยในโอกาสมหามงคลนี้ ยังดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ต่าง ๆ รวม 10 แห่ง และสร้างฝายชะลอน้ำ 68 ฝายทุกภาคทั่วประเทศธ.ก.ส. ปลูกป่า สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

โดยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่า       เฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ” เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งมีพระราชปณิธานในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบกับ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2554 รวมต้นไม้ที่ปลูกในโครงการจำนวน 65,050 ต้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ธ.ก.ส. จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” มาใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน และบูรณาการร่วมกับโครงการต่าง ๆ ของ ธ.ก.ส. อาทิ โครงการธนาคารต้นไม้ การพัฒนากลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเพาะกล้าไม้ การใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันสินเชื่อ ก่อให้เกิดการสนับสนุนดูแลรักษาป่าไม้ อนุรักษ์ดินและน้ำให้อุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและคนในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมและเกิดประโยชน์แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารตามหลักการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) อย่างยั่งยืน

1595928935713นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563 ได้มีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพร้อมกัน ทั่วประเทศ 10 แห่ง ได้แก่ บ้านบึงไม้ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี บ้านบนนา ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ บ้านสนามคลี ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก บ้านโคกสำราญ ตำบล เดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร บ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร บ้านไร่ใต้พัฒนา ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี บ้านคลองตามั่น ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  บ้านทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บ้านสวยศรี ตำบลบ้านนา อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักสงฆ์แม่ลาน ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี รวมเป็นพื้นที่ป่าจำนวน 218 ไร่ ต้นไม้ 43,600 ต้น ในส่วนของการสร้างฝายชะลอน้ำ จะดำเนินการสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 จำนวน 68 ฝาย ในพื้นที่ทุกภาคทั่วประเทศ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated