กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าพัฒนายุวเกษตรกรในโรงเรียน หวังให้สืบทอดอาชีพทางการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าพัฒนายุวเกษตรกรในโรงเรียน หวังให้สืบทอดอาชีพทางการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน 13 จังหวัด สนับสนุนความรู้ ส่งเสริมทักษะอาชีพเกษตรกรรม และนำผลผลิตมาประกอบเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียน

กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าพัฒนายุวเกษตรกรในโรงเรียน หวังให้สืบทอดอาชีพทางการเกษตร
นายชาตรี บุญนาค

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งกล่มยุวเกษตรกร มาตั้งแต่ปี 2510 เพื่อเป็นกลไกในการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยสนับสนุนความรู้วิชาการ ผ่านการเสริมสร้างประสบการณ์และการฝึกปฏิบัติ โดยมุ่งหวังที่จะให้เยาวชนเหล่านี้สืบทอดอาชีพทางการเกษตร เป็นเกษตรกรมืออาชีพ ทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุได้ในอนาคต

กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าพัฒนายุวเกษตรกรในโรงเรียน หวังให้สืบทอดอาชีพทางการเกษตร

โดยในปี 2563 นี้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าไปส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี อุทัยธานี กำแพงเพชร น่าน สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ชัยภูมิ นครพนม ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี เน้นจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติทักษะด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนการดำเนินกิจกรรมและความสนใจของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรแต่ละกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้ยุวเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม

มีความภาคภูมิใจในการทำเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ การบริหารจัดการกลุ่ม การใช้กระบวนการกลุ่มและหลักประชาธิปไตยในการดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่น ๆ โดยรอบ และเพื่อให้ยุวเกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำมาใช้ประกอบอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียน

กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าพัฒนายุวเกษตรกรในโรงเรียน หวังให้สืบทอดอาชีพทางการเกษตรรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า การปลูกฝังทัศนคติด้านการเกษตรให้กับเด็กในโรงเรียน นอกจากจะเป็นกิจกรรมเสริมความรู้และฝึกทักษะการดำรงชีวิตให้กับเยาวชนแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตที่สำคัญที่จะให้เด็กๆ สามารถต่อยอดนำไปใช้ประกอบอาชีพ และเป็นกำลังสำคัญต่อภาคการเกษตรไทยได้ในอนาคต

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated