เกษตรฯ ติดตามโครงการประกันรายได้ ลุยช่วยชาวสวนปาล์ม
เกษตรฯ ติดตามโครงการประกันรายได้ ลุยช่วยชาวสวนปาล์ม

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้และสถานการณ์สินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงวิทยา อ.ละงู จ.สตูล

เกษตรฯ ติดตามโครงการประกันรายได้ ลุยช่วยชาวสวนปาล์ม

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/2563 เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ ในพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยกำหนดจ่ายเงินส่วนต่างราคาชดเชยที่กิโลกรัมละ 4 บาท ที่คุณภาพน้ำมัน 18% แบ่งจ่ายจำนวน 9 งวด ตั้งแต่ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 สำหรับการจ่ายเงินชดเชย ได้ปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63 ใหม่ โดยได้ปรับการพิจารณาการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มเป็นทุก 30 วัน จากเดิมทุก 45 วัน โดยจะเริ่มตั้งแต่งวดที่ 7-9 เพื่อให้การพิจารณาส่วนต่างสะท้อนกับราคาที่แท้จริง และทำให้ชาวสวนปาล์มได้รับการชดเชยรายได้เร็วขึ้น โดยการจ่ายเงินชดเชยในงวดที่ 7-9 กำหนดจะจ่ายในวันที่ 16 ของทุกเดือน (หากตรงกับวันหยุด ก็จะเลื่อนการจ่ายให้เร็วขึ้น) โดยปริมาณผลปาล์มที่ใช้คำนวณเงินชดเชยส่วนต่างสำหรับงวดที่ 7-9 กำหนดไว้ที่เฉลี่ย 242.17 กิโลกรัมต่อไร่ต่องวด คูณด้วยจำนวนไร่ที่ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ (ลดลงจาก 363.25 กก.

เพราะเดิมคำนวณไว้ 8 งวด) ทั้งนี้ การจ่ายชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ได้จ่ายไปเพียง 2 งวด คือ งวดที่ 1 และ 2 จากกำหนดที่ต้องจ่ายทั้งหมด 8 งวด ทุก 45 วัน โดยงวดที่ 3-5 ไม่ได้จ่ายชดเชย เพราะราคาผลปาล์มสูงกว่าราคาประกันรายได้ แต่งวดที่ 6 กลับมาจ่ายอีกครั้ง ในอัตรา 0.97 บาทต่อกก.

เกษตรฯ ติดตามโครงการประกันรายได้ ลุยช่วยชาวสวนปาล์มทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดส่งข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน รวมงวดที่ 1, 2 และ 6 จำนวน 366,123 ครัวเรือน คิดเป็นวงเงิน 4,247 ล้านบาท สำหรับงวดที่ 7 จัดส่งข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 355,533 ครัวเรือน โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง 0.82 บาทต่อกก. และเริ่มโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ของเกษตรกร ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับจังหวัดสตูล มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 8,419 ครัวเรือน พื้นที่ 100,607.94 ไร่ และให้ผลผลิตแล้วได้ผ่านการประชาคมในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งที่ผ่านมา เกษตรกรได้รับค่าชดเชย ส่วนต่างราคา ในงวดที่ 1, 2 และงวดที่ 6 คิดเป็นเงินรวมกว่า 52 ล้านบาท

ขอเน้นย้ำและเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ และยังไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลง เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงและหากผ่านการตรวจสอบแปลงปลูก ก็จะได้รับการช่วยเหลือตามรอบที่เหลือ ที่จะมีการจัดส่งข้อมูลต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated