กระบี่ เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก้ปัญหาเกษตรครบวงจรในคราวเดียวกัน
กระบี่ เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก้ปัญหาเกษตรครบวงจรในคราวเดียวกัน

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มี นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน นายวิสูตร พฤกษสุวรรณ นายอำเภอเหนือคลอง นายจีรศักดิ์ มาศโอสถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและจังหวัด ภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

กระบี่ เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก้ปัญหาเกษตรครบวงจรในคราวเดียวกัน
นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา

นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เป็นการสร้างภาพพจน์ และภาพลักษณ์ด้านวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อประชาชน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน ๑๘ คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน, คลินิกพืช, คลินิกปศุสัตว์, คลินิกประมง, คลินิกสหกรณ์, คลินิกกฎหมายส.ป.ก., คลินิกบัญชี, คลินิกชลประทาน, คลินิกข้าว , คลินิกยางพารา คลินิกส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร, คลินิกอารักขาพืช, คลินิกสุขภาพของเกษตรกร, คลินิกสภาเกษตรกร, คลินิกประเมินผล, ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ และ คลินิกอื่นๆ ประกอบด้วย นิทรรศการส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การฝึกอาชีพ การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัทปุ๋ยรุ่งอรุณ จำกัด, และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน, โรงไฟฟ้าภาคใต้ (จังหวัดกระบี่) คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ราย

กระบี่ เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก้ปัญหาเกษตรครบวงจรในคราวเดียวกัน
นายอนุชา ยาอีด

นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการประชาชนในวันนี้ คือ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน และเป็นการสืบสานและต่อยอดตามพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการออกให้บริการพี่น้องประชาชน และบริการทางด้านการเกษตร การนำส่วนราชการระดับจังหวัดมาพบปะและให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องที่อำเภอ เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อเติมเต็มการบริการให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมากยิ่งขึ้นคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กระบี่

กระบี่ เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก้ปัญหาเกษตรครบวงจรในคราวเดียวกัน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated