แปลงใหญ่มันสำปะหลัง จ.ชัยภูมิ เน้นเก็บเกี่ยวหัวมันฯ ต้องครบอายุ ช่วยเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ขายได้ราคา คาดโควิด-19 คลี่คลาย ทิศทางส่งออกดีขึ้น
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง จ.ชัยภูมิ เน้นเก็บเกี่ยวหัวมันฯ ต้องครบอายุ ช่วยเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ขายได้ราคา คาดโควิด-19 คลี่คลาย ทิศทางส่งออกดีขึ้น (แปลงมันสำปะหลัง)

นางสาวทัศนีย์  เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5) เพื่อติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มันสำปะหลังในพื้นที่ ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังมากว่า 30 ปี และเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มันสำปะหลังตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งโครงการแปลงใหญ่ช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มบริหารจัดการร่วมกัน ทั้งการผลิตและการจำหน่าย มีตลาดรองรับแน่นนอน สามารถลดต้นทุนการผลิตและ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น

แปลงใหญ่มันสำปะหลัง จ.ชัยภูมิ เน้นเก็บเกี่ยวหัวมันฯ ต้องครบอายุ ช่วยเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ขายได้ราคา คาดโควิด-19 คลี่คลาย ทิศทางส่งออกดีขึ้น
นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว

สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่มันสำปะหลังของจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ทั้งในการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปลูกมันสำปะหลัง การผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง รวมถึงสนับสนุนเครื่องสับหัวมันสำปะหลัง สำหรับแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาด เป็นการเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าการขายหัวมันสำปะหลังสด นอกจากนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนในช่วงของสถานการณ์ที่ราคามันสำปะหลังลดลง รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก มันสำปะหลัง ปี 2562/63 โดยกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25 % กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน ช่วงเวลาขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563

แปลงใหญ่มันสำปะหลัง จ.ชัยภูมิ เน้นเก็บเกี่ยวหัวมันฯ ต้องครบอายุ ช่วยเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ขายได้ราคา คาดโควิด-19 คลี่คลาย ทิศทางส่งออกดีขึ้น
นายสมมาตร ยิ่งยวด

ด้านนายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการ สศท.5 กล่าวเสริมว่า จากการติดตามของ สศท.5 พบว่า ปัจจุบันแปลงใหญ่ มันสำปะหลัง ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ มีสมาชิก 35 ราย พื้นที่ 600 ไร่ โดยในปีเพาะปลูก 2562/63 ต้นทุนการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 6,188 บาท/ไร่ ส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ถึง มกราคม 2563 ผลผลิตเฉลี่ย 3,177 กิโลกรัม/ไร่ ราคาหัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 2.04 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 292 บาท/ไร่ ทั้งนี้ จากผลกระทบภัยแล้ง และการระบาดของโรคแมลง ส่งผลให้มันสำปะหลังชะงักการเจริญเติบโต หัวมันโตไม่เต็มที่ ทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันราคาหัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤษภาคม 2563 ราคาเฉลี่ย 1.58 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งในหัวมันสำปะหลังลดต่ำลง และสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังลดลง อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ การแพร่ระบาดดังกล่าวเริ่มคลี่คลาย คาดว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจะมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น

แปลงใหญ่มันสำปะหลัง จ.ชัยภูมิ เน้นเก็บเกี่ยวหัวมันฯ ต้องครบอายุ ช่วยเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ขายได้ราคา คาดโควิด-19 คลี่คลาย ทิศทางส่งออกดีขึ้น
มันสำปะหลัง

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่ครบอายุ ซึ่งจะได้เปอร์เซ็นเชื้อแป้งสูง น้ำหนักดี ขายได้ราคาดี หากเกษตรกรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่มีอายุน้อย จะทำให้มันสำปะหลังหัวเล็ก การสะสมน้ำหนักต่ำ ผลผลิตต่อไร่น้อย รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้มันสำปะหลังมีอายุมากกว่า 18 เดือน และไม่ควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝนตกชุก เพราะจะทำให้มีเปอร์เซนต์แป้งต่ำ หากเกษตรกรหรือท่านใดสนใจข้อมูลการผลิตมันสำปะหลังจังหวัดชัยภูมิ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0 4446 5120 หรืออีเมล zone5@oae.go.th

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated