เกษตรฯ เตรียมรับมือ New Normal จากวิกฤตโควิด-19 ดึง Big Data สร้างความเชื่อมั่นแหล่งอาหารสำคัญของประเทศ
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหารของแต่ละจังหวัด เพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมปกติที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร (New Normal) ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงอาหารของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งอาหาร ทั้งจากสถานการณ์ปิดเมืองและรายได้ที่ลดลงของประชาขน และอาจทวีความรุนแรงมากขึ้นเกษตรฯ เตรียมรับมือ New Normal จากวิกฤตโควิด-19 ดึง Big Data สร้างความเชื่อมั่นแหล่งอาหารสำคัญของประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ได้มอบหมาย สศก. พัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงด้านอาหาร นำเทคโนโลยีดิจิทัล ของ Big Data มาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด (Provincial Crop Calendar) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ปรับเปลี่ยนทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่วิกฤต

สำหรับข้อมูลปฏิทินฯ จังหวัด จะช่วยให้ทราบถึงผลผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นแหล่งอาหารสำคัญ ว่าอยู่พื้นที่อำเภอใด ตำบลใด พร้อมจะออกสู่ตลาดปริมาณเท่าใด โดย สศก. จะพัฒนาระบบสู่ข้อมูลมีความแม่นยำ และมีการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งในฤดูการเพาะปลูกปัจจุบัน และคาดการณ์ผลิตในฤดูการเพาะปลูกถัดไปได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของการค้าขายและการกำหนดมาตรฐานสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น มีการเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการของตลาด เช่น จุดรับชื้อ โรงงาน ตลาดค้าส่งค้าปลีก สหกรณ์การเกษตร Modern Trade จะทำให้เกิดระบบการกระจายสินค้าเกษตรทั้งภายในจังหวัดและข้ามจังหวัดด้วยต้นทุนโลจิสติกส์ที่ลดลง และส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและท้องถิ่นได้

เกษตรฯ เตรียมรับมือ New Normal จากวิกฤตโควิด-19 ดึง Big Data สร้างความเชื่อมั่นแหล่งอาหารสำคัญของประเทศนอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรทฤษฏีใหม่เพื่อเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร ข้อมูลการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ และ Zoning by Agri – Map เพื่อสร้างความยั่งยืน ในการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Information Center: AIC) ของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้า เกษตรให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการตลาดร่วมกัน

เกษตรฯ เตรียมรับมือ New Normal จากวิกฤตโควิด-19 ดึง Big Data สร้างความเชื่อมั่นแหล่งอาหารสำคัญของประเทศเลขาธิการ สศก. กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงด้านอาหาร สู่การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สภาหอการค้าไทย สภา อุตสาหกรรม รวมถึงองค์กรเกษตร เช่น สภาเกษตรกร ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ทั้งนี้ เมื่อ สศก. พัฒนาระบบสมบูรณ์ ทางศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ National Agricultural Big Data Center : NABC) จะเผยแพร่เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ครอบคลุมถึงระดับพื้นที่ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าจะสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอตลอดเวลา

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated