คณะกรรมการอำนวยการแผนยุทธศาสตร์ฯ ติดตามความก้าวหน้าผลงานวิจัยการบริหารจัดการน้ำ
คณะกรรมการอำนวยการแผนยุทธศาสตร์ฯ ติดตามความก้าวหน้าผลงานวิจัยการบริหารจัดการน้ำ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการฯ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการวิจัยภายใต้แผนงานฯ ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งสำนักประสานงานวิจัยการจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ (แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้าน สังคม)จัดขึ้นโดยผ่านระบบ ZOOM พบว่าการดำเนินงานของโครงการวิจัยใน 3 แผนวิจัยหลัก คือ การพัฒนาระบบการวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานภาคกลางตอนบน และการพัฒนาเทคโนโลยี News Water Management Technology Development ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการวิจัยในภาพรวมร้อยละ 49.64 และคณะกรรมการได้เสนอแนะแนวทางในการดำเนินโครงการวิจัยในระยะถัดไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated