กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือกับเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เปิดตัวโครงการ “ ตู้เย็นข้างบ้าน “ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้แก่เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19
กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือกับเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เปิดตัวโครงการ “ ตู้เย็นข้างบ้าน “ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้แก่เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง และ องค์ความรู้ด้านการปลูกพืชผักสวนครัว และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้การปลูกพืชผักผ่านเครือข่าย Yong Smart Farmer และ โรงเรียนยุวเกษตรกร ภายใต้โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน” เชิญชวนคนไทย ปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ระหว่างเก็บตัวจากการระบาดของโรค COVID-19 โดยมี คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และ คุณเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนาม ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (สำนักงานใหญ่) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือกับเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เปิดตัวโครงการ “ ตู้เย็นข้างบ้าน “ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้แก่เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19นาย เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า..จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศได้ทวีความรุนแรงขึ้น มีผู้ติดเชื้อกระจายไปทั่วประเทศซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคการเกษตรของประเทศ จากมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคนั้น ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ ตามปกติ เกิดภาวะการว่างงานและทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวกรมส่งเสริมการเกษตร จับมือกับเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เปิดตัวโครงการ “ ตู้เย็นข้างบ้าน “ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้แก่เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ในการช่วยเหลือดูแลและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตร และทำให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน เราตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการ “ ตู้เย็นข้างบ้าน “ ต้านภัย COVID-19 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 10,000 ชุด โดยใน 1 ชุด ประกอบด้วย 5 ชนิดเมล็ดพันธุ์ คือ ผักบุ้ง โหระพา แตงกวา พริกขี้หนู และมะเขือพวง (รวมทั้งหมด 50,000 ซอง) แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัว และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบ จากสถานการณ์ดังกล่าวในภาวะวิกฤตให้มีพืชผักอาหารสำหรับบริโภค สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ดังนั้น การที่บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก และกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานดูแลเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้ตกลงผนึกกำลังเป็นพันธมิตร ร่วมกันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการในวันนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในภาวะวิกฤต ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางด้านความรู้และวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอื่น ๆ สร้างความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย อันจะเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิต คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์การเกษตร สามารถตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาของภาคเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือกับเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เปิดตัวโครงการ “ ตู้เย็นข้างบ้าน “ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้แก่เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19ในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ยังมีการสาธิตขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันของทั้งสองหน่วยงานสามารถชี้แนะเกษตรกรและประชาชนที่สนใจให้สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง (จะเริ่มลงทะเบียน 7 พ.ค. 63 ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป – รายละเอียดวิธีลงทะเบียนตามภาพล่างนี้)ขั้นตอนการลงทะเบียน ตู้เย็นข้างบ้าน

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด กล่าวถึงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรในครั้งนี้ว่า “บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด หรือที่รู้จักกันในนามเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เราเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์เคียงข้างเกษตรกรมาเกือบ 40 ปี เรามีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และเรายังเป็นอันดับ 1 ของเอเชียอีกด้วย เมล็ดพันธุ์ถือเป็นต้นน้ำของห่วงโช่อาหาร เราจึงหยุดการผลิตไม่ได้แม้จะเกิดวิกฤตโควิด เพื่อจะได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์คุณภาพถึงเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

โดยก่อนหน้านี้ บริษัท ฯ จัดให้มีโครงการ “ความสุขปลูกได้” ด้วยการส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมปลูกผักกินเอง เพื่อให้เกิดความสุขแก่ประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีความมุ่งหวังและมุ่งมั่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และบริษัท ฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือกับภาครัฐที่จะดูแลประชาชน เพื่อประชาชน โดยขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เริ่มต้นที่ โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน” ที่เราจะร่วมเซ็นต์ MOU ในวันนี้ครับ “กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือกับเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เปิดตัวโครงการ “ ตู้เย็นข้างบ้าน “ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้แก่เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

คุณอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่าในครั้งนี้ ทางเราร่วมสนับสนุนใน 3 ส่วน ก็คือ สนับสนุนในส่วนของเมล็ดพันธุ์ 5 ชนิดด้วยกันได้แก่ ผักบุ้ง แตงกวา พริกขี้หนู มะเขือพวง โหระพา ซึ่งผักเหล่านี้เป็นผักที่คนทั่วไปนิยมรับประทาน และปลูกได้ไม่ยาก ทางศรแดงเรามีองค์ความรู้ด้านการปลูกผักอยู่แล้ว เราพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับทุกท่านที่มีความสนใจ สามารถนำไปศึกษาและลงมือปลูกได้ด้วยตนเอง

นอกจากนี้ เราร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้การปลูกพืชผักผ่านโครงการ Yong Smart Farmer เรามีเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่คอยให้ความรู้กับเกษตรกร และมีความเชี่ยวชาญในด้านของการผลิต และการตลาด ครบจบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือศรแดง เปิดโครงการ "ตู้เย็นข้างบ้าน“ แจกเมล็ดพันธุ์ผักให้เกษตรกร 50,000 ซอง

อีโครงการหนึ่งที่เราจะสนับสนุนคือ โครงการโรงเรียนยุวเกษตรกร & โครงการผักโรงเรียน เพื่ออาหารกลางวัน ปลูกฝังให้เด็กเยาวชนรักการปลูกผัก สู่การต่อยอดเป็นอาชีพ ซึ่งทางอีสท์ เวสท์ ซีด เอง เรามีโครงการ “ผักโรงเรียน ” โดยโครงการนี้เราสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และองค์ความรู้ด้านการปลูกผักให้กับโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนนำผลผลิตที่ได้มาทำเป็นอาหารกลางวัน และยังเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียนอีกด้วย สอดคล้องกับ โรงเรียนยุวเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเราคิดว่า 2 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์คล้าย ๆ กัน เราจะมีการพัฒนาให้โครงการเหล่านี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปในอนาคต

ขอย้ำว่า บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ยินดีสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้กับประชาชนร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในโอกาสต่อ ๆ ไป

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือกับเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เปิดตัวโครงการ “ ตู้เย็นข้างบ้าน “ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้แก่เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated