กรมประมง...คลอด ! “คู่มือชาวประมงพาณิชย์” เพื่อความรู้เท่าทันให้แก่ชาวประมงไทย
กรมประมง...คลอด ! “คู่มือชาวประมงพาณิชย์” เพื่อความรู้เท่าทันให้แก่ชาวประมงไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน) ได้สั่งการและมอบหมายให้กรมประมง ถอดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 นำมาจัดทำ “คู่มือชาวประมงพาณิชย์” ซึ่งเป็นคู่มือฉบับแรกที่ผลิตเพื่อแจกจ่ายให้แก่ชาวประมง ในการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายในการทำการประมงพาณิชย์ และด้วยความห่วงใยชาวประมงที่อาจไม่รู้กฎหมายและหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่างๆ จนอาจก่อให้เกิดการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงให้กรมประมงแปลความจากภาษากฎหมายให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายสำหรับชาวประมง ควบคู่ไปกับการลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ และแนะนำช่องทางการสืบค้นเอกสารเพิ่มเติม พร้อมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง
นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ที่ได้ให้ไว้ข้างต้น กรมประมงจึงได้ดำเนินการรวบรวมการออกกฎหมายลำดับรอง ภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงพาณิชย์ อาทิ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดจำนวนมากให้พี่น้องชาวประมงดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เนื่องจากพระราชการกำหนดการประมงและกฎหมายลำดับรองมีการใช้ภาษาทางกฎหมายที่อาจทำให้พี่น้องชาวประมงทำความเข้าใจได้ยาก มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความเข้าใจผิดพลาดหรือกระทำผิดกฎหมายได้ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องความเข้าใจของพี่น้องชาวประมงเป็นหลัก โดยการแปลความจากภาษากฎหมายให้เป็นภาษาที่อ่านและเข้าใจง่ายๆ ลงในคู่มือดังกล่าว

 

สำหรับ “คู่มือชาวประมงพาณิชย์” ฉบับนี้มีเนื้อหาสาระสำคัญที่พี่น้องชาวประมงต้องทราบและปฏิบัติตาม ได้แก่  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์, การแจ้งเข้า – ออก ท่าเทียบเรือของเรือประมง (PIPO), การดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง (VMS) ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา, การบันทึกข้อมูลการทำการประมง (Fishing Logbook), การนำสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง, คนประจำเรือ สำหรับคนต่างด้าว (Seabook), การรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง, การกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง, มาตรการปิดอ่าวและเครื่องมือที่อนุญาตให้ใช้ทำการประมง, ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงพาณิชย์ และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรมประมงมอบหมายให้ประมงอำเภอและประมงจังหวัด นำคู่มือชาวประมงพาณิชย์ไปมอบให้ผู้รับใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์ทุกลำ เพื่อใช้ในการศึกษา เรียนรู้และเก็บรักษาไว้ที่เรือประมงและนำมาใช้เป็นคู่มือประกอบการทำประมงของชาวประมงพาณิชย์ต่อไป สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร “คู่มือชาวประมงพาณิชย์” ได้ที่เว็บไซด์ของกรมประมง www.fisheries.go.th หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง โทร. 02 5611418 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท้ายนี้ กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวประมงจะได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือเล่มนี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคงของทรัพยากรประมงต่อไป…อธิบดีฯ กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated