กตส.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมุดบัญชีครัวเรือน สำหรับจัดทำถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน
กตส.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมุดบัญชีครัวเรือน สำหรับจัดทำถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมุดบัญชีครัวเรือน จำนวน 11,200 เล่ม สำหรับสนับสนุนการจัดทำถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) รวมถึงมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการ โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทำให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ด้อยโอกาสอยู่แล้วไม่ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้จัดทำ ถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน โรงเรียน กพด. ร่วมใจต้านภัยโควิด 19 เพื่อให้ เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสในการพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัย และการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการ โดยเฉพาะการพัฒนาทางวิชาชีพ ได้พระราชทานแนวทางให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องของการจัดทำบัญชี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีรับ-จ่าย ให้ทราบรายรับรายจ่าย และมีการวางแผนการเงินของแต่ละครัวเรือนอย่างเหมาะสมกตส.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมุดบัญชีครัวเรือน

เพื่อน้อมนำแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สมุดบัญชีครัวเรือน จำนวน 11,200 เล่ม สำหรับสนับสนุนการจัดทำถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทานและการจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated