เชิญชวนคนไทยอุดหนุนมะม่วงสู้ COVID-19 เกษตรฯชี้เป้ามะม่วงแปลงใหญ่ทั่วประเทศ
เกษตรฯ เชิญชวนส่วนราชการและประชาชนช่วยอุดหนุนมะม่วงคุณภาพดีเป็นของขวัญของฝาก หวังช่วยลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรฝ่าวิกฤติ COVID-19

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการรายงานสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งหนึ่งในสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ มะม่วง ที่ผลิตเพื่อการส่งออก โดยผู้รับซื้อมะม่วงเกรดคุณภาพเพื่อการส่งออกหยุดรับซื้อ เนื่องจากไม่สามารถส่งออกได้ โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุ่น และยุโรป ซึ่งปกติจะส่งมะม่วงโดยการขนส่งทางอากาศ แต่มีการระงับการขนส่งทางอากาศบางเที่ยวบิน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดิม 20 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 80 บาทต่อกิโลกรัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรประสานผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้า 2 – 3 แห่ง ในการช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ยินดีลดค่าขนส่งข้ามจังหวัด และได้เสนอโครงการ “ซื้อมะม่วงฝากหมอ” เพื่อเป็นการทำ CSR ของกระทรวงเกษตรฯ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการกระจายสินค้า และเปิดโอกาสให้ประชาชนซื้อมะม่วงคุณภาพส่งออกส่งให้โรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์และพยาบาลเป็นขวัญกำลังใจ

เชิญชวนคนไทยอุดหนุนมะม่วงสู้ COVID-19 เกษตรฯชี้เป้ามะม่วงแปลงใหญ่ทั่วประเทศ
นายอลงกรณ์ พลบุตร

นอกจากนี้ ยังให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกสินค้าและแนะนำเกษตรกรให้เปิดขายสินค้าออนไลน์ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ และจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสินค้ามะม่วง ภายใต้แนวคิดให้ส่วนราชการและประชาชนช่วยกันซื้อมะม่วงคุณภาพดีไปเป็นของขวัญของฝาก เป็นต้น

เชิญชวนคนไทยอุดหนุนมะม่วงสู้ COVID-19 เกษตรฯชี้เป้ามะม่วงแปลงใหญ่ทั่วประเทศ
นายทวี มาสขาว

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลสถิติรายสินค้าของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรล่าสุด ปี 2561 รายงานว่า พื้นที่ปลูกมะม่วงของประเทศไทยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1.97 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 3.12 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,583 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 5.42 บาท/กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 29.75 บาท/กิโลกรัม ฤดูการผลิตมะม่วง ปริมาณการส่งออก 117,472 ตัน มูลค่าส่งออก 4,385 ล้านบาท และข้อมูลการส่งออกมะม่วงสดอบไอน้ำไปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นตลาดหลักที่สำคัญ ปี 2562 มีปริมาณการส่งออก 12,136.70 ตัน มูลค่า 1,261.70 ล้านบาท โดยในช่วงฤดูกาลผลิตมะม่วง (เมษายน – มิถุนายน) ส่งออกได้ปริมาณ 6,327 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.13 มูลค่า 613.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.63 โดยมีโรงอบไอน้ำที่รองรับได้จำนวน 7 โรง สำหรับข้อมูลส่งออก ปี 2563 (มกราคม – กุมภาพันธ์) ส่งออกได้ปริมาณ 1,901.82 ตัน มูลค่า 168.91 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกันพบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 (ปี 2562 ปริมาณ 1440.69 ตัน) และ 4.83 (ปี 2562 มูลค่า 161.12 ล้านบาท) ตามลำดับ

เชิญชวนคนไทยอุดหนุนมะม่วงสู้ COVID-19 เกษตรฯชี้เป้ามะม่วงแปลงใหญ่ทั่วประเทศ
นายมนตรี ศรีนิล

ทั้งนี้ นายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย แจ้งว่า สถานการณ์มะม่วง ปี 2563 เกิดปัญหาการส่งออกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ทำให้มีการปิดด่านมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม ที่เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตมะม่วงหลัก โดยเฉพาะเกรดรองไม่สามารถดำเนินการซื้อขายได้โดยปกติ ประกอบกับมะม่วงที่จะส่งออกไปทางเกาหลีใต้ และญี่ปุ่นที่เป็นเกรดคุณภาพดีก็มีค่าระวางเครื่องบินสูงมาก ทำให้ผู้ประกอบการแบกรับต้นทุนที่สูงการซื้อขายมะม่วงเกิดการหดตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งฤดูกาลผลิตมะม่วงในฤดูขณะนี้ก็ใกล้เข้ามาถึงระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) คาดว่าจะมีมะม่วงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ผลผลิตไม่สามารถส่งออกได้ โดยมีพื้นที่ผลิตมะม่วงที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญของประเทศไทยที่จะประสบปัญหา จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย น่าน ลำพูน และเชียงใหม่ พื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 300,000 ตัน ผลผลิตรวม 360,000 ตัน โดยมีผลผลิตในฤดูที่จะเก็บเกี่ยวในระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) จำนวน 180,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 และคาดว่าจะมีผลผลิตที่ออกมามากในช่วงกลางเดือนเมษายน – กลางเดือนพฤษภาคม จำนวน 80,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 44.44 ซึ่งจำเป็นต้องหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในช่วงวิกฤตการณ์ดังกล่าว โดยราคามะม่วงหน้าสวนขณะนี้พบว่า มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอยู่ที่ 17 บาท/กิโลกรัม มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่ 12 บาท/กิโลกรัม ฟ้าลั่น 5 บาท/กิโลกรัม โชคอนันต์ 6 บาท/กิโลกรัม มหาชนก 12 บาท/กิโลกรัม และอาร์ทูอีทู 25 บาท/กิโลกรัม เป็นต้น

เชิญชวนคนไทยอุดหนุนมะม่วงสู้ COVID-19 เกษตรฯชี้เป้ามะม่วงแปลงใหญ่ทั่วประเทศ
พิจิตร, พิษณุโลก, สุโขทัย
เชิญชวนคนไทยอุดหนุนมะม่วงสู้ COVID-19 เกษตรฯชี้เป้ามะม่วงแปลงใหญ่ทั่วประเทศ
ชัยภูมิ, อุดรธานี, กาฬสินธุ์ และ ขอนแก่น
เชิญชวนคนไทยอุดหนุนมะม่วงสู้ COVID-19 เกษตรฯชี้เป้ามะม่วงแปลงใหญ่ทั่วประเทศ
เพชรบูรณ์, น่าน, เชียงใหม่

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ดำเนินการตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 มีมะม่วงแปลงใหญ่ในพื้นที่ 10 จังหวัด ที่คาดว่าผลผลิตจะล้นตลาดไม่สามารถส่งออกได้ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563) แบ่งเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ จำนวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ม. 6 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทร.081-9184368 และแปลงใหญ่มะม่วง ม.13 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทร.087-9315730 ขอนแก่น จำนวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทร.089-6234020 และแปลงใหญ่มะม่วง ม.4 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น โทร.082-3035470 กาฬสินธุ์ จำนวน 4 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ม.7 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์  โทร.094-2598282, แปลงใหญ่มะม่วง ม.5 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทร.080-7662040, แปลงใหญ่มะม่วง ม.9 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทร.096-1400193, แปลงใหญ่มะม่วง ม.2 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทร.085-7462015 อุดรธานี จำนวน 4 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทร.091-8683355, แปลงใหญ่มะม่วง ม.10 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทร.090-0283920, แปลงใหญ่มะม่วง ม.2 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทร.088-3089366, แปลงใหญ่มะม่วง ม.6 ต.โสมเยี่ย อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทร.061-2037437 และภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร จำนวน 4 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ม.3 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร โทร. 087-7852850, แปลงใหญ่มะม่วง ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โทร.082-4037716, แปลงใหญ่มะม่วง ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร โทร.081-0388426, แปลงใหญ่มะม่วง ม.1 ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โทร.086-2067205 พิษณุโลก จำนวน 5 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โทร.084-8138492, แปลงใหญ่มะม่วง กลุ่มมะม่วงคุณภาพวังน้ำบ่อ ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โทร.081-6271745, แปลงใหญ่มะม่วง บ้านเขาเขียว วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โทร.086-2039229, แปลงใหญ่มะม่วง ม.9 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทร.081-2052961, แปลงใหญ่มะม่วง ม. 11 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทร.081-8872818, เพชรบูรณ์ จำนวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ม.8 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทร.091-8382862, แปลงใหญ่มะม่วง ม.14 ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทร.093-1432904 สุโขทัย จำนวน 3 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โทร.087-5271195, แปลงใหญ่มะม่วง ม.1 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โทร.086-2168407, แปลงใหญ่มะม่วง ม.5 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทร.082-7742815, น่าน จำนวน 4 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ม.3 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โทร.096-2295331, แปลงใหญ่มะม่วง ม.7 ต. ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน โทร.080-1314725, แปลงใหญ่มะม่วง ม. 3 ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน โทร.095-4526058, แปลงใหญ่มะม่วง ม. 4 ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน โทร.095-4508904 และเชียงใหม่ จำนวน 5 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ม.7 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โทร.089-5572824, แปลงใหญ่มะม่วง ม.19 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โทร.083-3222414, แปลงใหญ่มะม่วง ม.2 ต. ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โทร.086-1849733, แปลงใหญ่มะม่วง ม.4 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทร.089-8504260 และแปลงใหญ่มะม่วง ม.3 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โทร.089-5593741 จึงขอเชิญชวนส่วนราชการและพี่น้องประชาชนช่วยอุดหนุนมะม่วงคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP และร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19 ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ ได้ โดยประสานงานและสั่งซื้อผลผลิตมะม่วงในแหล่งผลิตดังกล่าวเชิญชวนคนไทยอุดหนุนมะม่วงสู้ COVID-19 เกษตรฯชี้เป้ามะม่วงแปลงใหญ่ทั่วประเทศ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated