สศก. จับมือ EXIM BANK รุกแคมเปญ ‘โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด’ ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ตอบแทนคืนสู่สังคม
สศก. จับมือ EXIM BANK รุกแคมเปญ ‘โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด’ ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ตอบแทนคืนสู่สังคม

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยในฐานะประธานคณะกรรมการการกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CG & CSR ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงยืดเยื้อมาหลายเดือน ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ รวมไปถึงธุรกิจจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งรัฐบาล รวมทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้แต่ธนาคารต่างๆ ได้ออกมาช่วยเหลือในมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว

สศก. จับมือ EXIM BANK รุกแคมเปญ ‘โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด’ ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ตอบแทนคืนสู่สังคม
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

“ในฐานะประธานคณะกรรมการ CG & CSR ของ EXIM Bank เราได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมุ่งมั่นดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมที่จะช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจเกษตร โดยออกแคมเปญ “โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด” เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องของผู้ประกอบการ พัฒนาศักยภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นมากที่สุด สามารถกลับมาเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจของตนเองได้อย่างแข็งแกร่ง มั่นคง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไปด้วยกัน”

สำหรับแคมเปญ “โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด” มีมาตรการและให้การสนับสนุนธุรกิจเกษตรผ่านเครือข่ายพันธมิตร ทั้งมาตรการบริการทางการเงิน ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยการชดเชยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ส่งออกผลไม้ในอัตราร้อยละ 3 และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) โดยชดเชยอัตราดอกเบี้ยผู้ประกอบกกิจการยางในอัตราร้อยละ 3 รวมถึงออกสินเชื่อเอ็กซิมเพื่อผู้ส่งออกทางอ้อม ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ Prime Rate -1.25  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย ได้แก่ โครงการเชื่อมผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ส่งออก และผู้ซื้อในต่างประเทศ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายผ่านช่องทางและเครือข่ายต่างๆ เป็นต้น

สศก. จับมือ EXIM BANK รุกแคมเปญ ‘โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด’ ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ตอบแทนคืนสู่สังคมเลขาธิการ สศก. กล่าวต่อไปว่า “ขณะนี้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มมีทิศทางคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม สศก. จะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบจาการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ อาทิ EXIM Bank  สภาหอการค้าไทย  สภาอุตสาหกรรม  เพื่อเตรียมมาตรการต่างๆ ในการรองรับทุกสถานการณ์ ตั้งแต่ช่วงการระบาด และหลังจากการแพร่ระบาดจนเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งทุกภาคส่วนและคนไทยทุกคนจะต้องปรับตัวและอดทน และเชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย เราจะสามารถก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน”

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และต้องการคำปรึกษารวมถึงรับทราบรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือทางการเงินและโครงการต่างๆ ของ EXIM Bank สามารถสอบถามได้ที่ EXIM Bank โทร. 0 2617 2111 ต่อ 3510-2

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated